Svensk skolungdom rättslös

Svenska skolelever lider idag av följderna av den etablerade maktens politiska galenskaper. Skolan har blivit en plats för politisk indoktrinering av elever. Många skolmiljöer är hälsoskadliga, ibland direkt livsfarliga. Som Patriot.nu rapporterade den 24 september, blev en 16-årig flicka utsatt för ett våldtäktsförsök på en av toaletterna i Rydskolan i Skövde. Hösten år 2000 blev en 12-årig pojke våldtagen av ett något äldre gäng ynglingar från hans skola. I båda fallen vägrade Skolverket avstänga eller förflytta förövarna. När Christian Hägerström på Katedralskolan i Skara ”ertappades” med att hysa politiskt inkorrekta åsikter, valde skolans rektor Hans Mårtensson att avstänga honom från skolan på politiska grunder. Sexualförbrytare får med andra ord gå kvar i skolan medan svenska ungdomar som misstänks för att vara patrioter, som fallet Christian Hägerström visar, riskerar avstängning av rent ideologiska motiv. Fall på fall visar att dagens samhälle ser det som viktigare att skydda sexualförbrytare än att skydda deras offer.

Christan Hägerström hade på intet sätt öppet propagerat för sin politiska övertygelse på Katedralskolan. Christian hade inte hotat eller förtalat någon annan elev. Ändå valde Barn- och utbildningsnämnden att i linje med rektorns uppmaning avstänga Christian från sin utbildning på Katedralskolan med anledning av hans politiska övertygelse.
I ”dokumentären” som sändes i SVT1 den 16 augusti 2001, ”Nazister utan gränser”, sades det trots att Christian uppfört sig korrekt, att andra elever kände sig kränkta, otrygga och hotade. När i synnerhet svenska elever i verklig bemärkelse blir trakasserade fysiskt och psykiskt av främst främlingsgäng, leder det sällan till konsekvenser för förövarna. I praktiken finns det bara en toleransgräns och det är när svenskar säger ifrån mot övergreppen de blir utsatta för.

Ideologisk indoktrinering istället för läroverk
Att lära elever anamma en politiskt korrekt samhällsideologi går ibland före vad som kan tyckas vara det primära syftet med skolundervisningen, nämligen att fungera som ett läroverk där eleverna förkovrar sig i kunskap och utvecklar sin kreativa förmåga. Liksom andra skolor har Rydkolan i Skövde en ”handlingsplan mot rasism” med punkter som ”temadag mot rasism” och ”etik o moral” som moment i samhällsorienterande undervisning, i historia och religion.
Det multietniska budskapet vill ofta måla svart/vitt och förkasta ursprungliga lojaliteter och samhörigheter mellan främst etniska svenskar. Genom att skolor runt om i Sverige anordnar temadagar ”mot rasism”, inbjuder svenskfientliga föredragshållare varav vissa kallar sig överlevare från ”Förintelsen” etc. , blir det svårt för de ansvariga bakom liknande projekt, att vederlägga påståendet om att skolan vill likrikta elever politiskt.
Skollitteraturen kan på liknande sätt utgöra ett hinder för de elever som försöker analysera innehållet då den genomgående färgas av den ”värdegrund” som skolan har till uppgift att lära ut till elever. En myndighet som är betydande i sammanhanget är Skolverket vilken är tillsynsmyndighet för barnomsorgen och skolan. Skolverket kontrollerar att barnomsorgen, förskolor samt grund- och gymnasieskolor uppfyller de ”nationella krav” som ställs i främst skollagen och läroplanerna. Skolverket framställer kursplaner, drar upp riktlinjer för hur skolan ska utforma undervisningen och hur skolorna ska agera mot den svenska skolungdomen. Belysande exempel på hur skolorna förbereder sig att påverka svenska skolelever framkom under en en nationell konferens om ”värdegrunden” som Skolverket höll den 24 november år 2000 . Temat kallades Samtal om förskolors och skolors demokratiska uppdrag. Pirjo Lahdenperä, docent vid Lärarhögskolan i Stockholm, tillika så kallad forskare om mångkulturalitet och interkulturellt lärande höll vid detta tillfälle ett anförande där han beskrev hur skollitteraturen skulle omskrivas:
Vi behöver rekonstruera den svenska historieskrivningen, från ett etnonationalistiskt till ett mångfaldens.
Att vara ifrågasättande och ha förmåga till kritisk granskning för att på så vis upprätthålla en objektiv anda, påstås enligt skolverket vara en av skolornas uppgift. Problemet i sammanhanget blir lätt detsamma i skolorna som i övriga samhället. Slutsatser som inte rimmar med den etablerade maktens uppfattning om vad som är ”demokratiska värderingar” fördöms och riskerar att ge allvarliga konsekvenser för elever som avstängning från skolan eller kanske än värre leda till övergrepp från främlingsgäng och andra antagonister inom skolan som vill göra upp med de så kallade rasisterna.

”Värdegrunden” i ett nötskal
Genom att tala om ”demokratiska värderingar” försöker Skolverket, övriga myndigheter och mångkulturalister etablera en ideologisk betydelse av begreppet demokrati. Den ideologiska innebörden ska innefatta en diffus klyscha om ”alla människors lika värde”, ”tolerans” och ”respekt”. I själva verket är dock demokrati ingenting annat än ett styrelseskick. Demokrati är varken värderingar eller politiska uppfattningar. Klyschan ”alla människors lika värde” är en föreställning som står helt i kontrast till alla människors medfödda egocentriska tänkande och känsloliv. Synsättet är påtvingat från överheten för att legitimera de realpolitiska åtgärder som de facto strider mot gällande internationella konventioner. Svenskarnas rätt till en egen nation, en egen suverän stat och självbestämmande blir följaktligen helt satt ur spel om främmande folks anspråk på Sverige kommer i första hand. Den nya betydelsen av tolerans är att hysa politiskt korrekta åsikter men samtidigt visa intolerans mot de politiskt inkorrekta åsikterna.
Respekt är inte någonting man erhåller automatiskt, utan det är någonting man förtjänar genom sina handlingar. Respekt hör snarare ihop med vördnad för en person än det gör med rädsla. George Orwell beskrev i sin framtidsroman 1984 hur makthavarna massakrerar språket för att hindra kriminella tankegångar. Parallellerna är slående till dagens samhälle där numera de etymologiska betydelserna av orden förändras godtyckligt och språket styrs upp av en politiskt korrekt terminologi.
Innebörden av att hysa ”demokratiska värderingar” är alltså detsamma som att stå likgiltig inför exploatering, förstörelse och utplåning av svenska folket. Politiskt inkorrekta som beskylls för att hysa ”odemokratiska värderingar” kan i själva verket vara de som står upp för och värdesätter det svenska folkets mest vitala intressen.
Elever som gör överkliv på skolornas politiska referensramar får möta så mycket motstånd från skolans sida att de hellre väljer att inte ”sticka upp” och istället förtränga vad de känner. Sannolikt är det trots allt få som finner det lockande att konsekvent bli anklagad för att vara en ondskefull rasist och behöva slå sig blodig genom skolornas korridorer.
Enligt den sovjetiska modellen var en vanlig propagandataktik att tvinga ”reaktionära” element officiellt göra avbön om de ägnat dig åt antisovjetisk verksamhet. På liknande sätt vill nuvarande etablerade makthavare statuera exempel. Skulle Christian Hägerström låtit sig ”omvändas” efter repressionen från skolans sida, hade han med stor sannolikhet fått stanna i Katedralskolan. Det som irriterade och slutligen ledde till Christians avstängning var just att han vid det aktuella tillfället inte lät sig omvändas. Vid Skolverkets konferens den 24:e november år 2000 gav Erik Amnå, docent i statsvetenskap i Örebro följande yttrande:
Demokratin måste tillåta olika initiativ och inte stämpla ut dem som inte riktigt harmoniserar [sic] med traditionen.
Skolverkets agerande visar härmed på hur det för ut dubbla budskap. Svensk ungdom som enligt Skolverket hyser fel uppfattning mister följaktligen sina medborgerliga rättigheter.

Våldtäkter på svenska elever ingen anledning till avstängning
Två pojkar i 12-årsåldern lockades den 4 oktober år 2000 in i en lada av fyra 14-åriga pojkar varav tre gick i samma skola som tolvåringarna. På platsen tvingades den ene 12-årige pojken utföra homosexuella akter på en av 14-åringarna i form av oralt sex. Därefter utsattes tolvåringarna för hot om våld om de skulle berätta om det inträffade för någon. Men det kom till kännedom. En anmälan gjordes hos polismyndigheten vilken i sin tur lade ut ärendet till sociala myndigheter eftersom förövarna inte var ”straffmyndiga”. Skolverket ansåg inte att våldtäkten var en tillräcklig anledning till att avstänga eller omflytta förövarna från den skola som 12-åringarna gick i (DN 01 08 17). Den våldtagne pojken tvingades sålunda att möta sina förövare i skolan. Detta blev mycket påfrestande för pojken som började lida av allvarliga psykiska besvär. Strax före pingst år 2001 blev han akut psykiskt sjuk och lades in barnpsykiatriska kliniken i Malmö. Han led bland annat av självmordstankar. När han återvände hem plågades han av svåra affektkramper och kunde ligga på golvet och skrika i timmar. Pojken drabbades innan skolavslutningen av så häftiga anfall att han fick hämtas av ambulans och återigen läggas in i barnpsykiatrisk vård för tre dagar. Han fick därefter mediciner för att dämpa ångesten och gå i terapi.
I slutet av juli dök förövarna återigen upp utanför pojkens hus. De skrek föraktfullt förnedrande ord över pojken, uttryckt i stil med att han ”suger kuk”. Detta var droppen som gjorde att pojkens familj valde att flytta därifrån och uppsöka en annan skola. Skolan, Skolstyrelsen och kommunen hade härmed svikit den drabbande familjen fullständigt.
Moderaten och ordföranden i Skolstyrelsen, Håkan Göthe hade om händelsen före vårterminens början yttrat följande:
Det som hänt är förstås ingenting vi sanktionerar men jag tycker reaktionerna gått till överdrift.
Vidare uppmanade Göthe föräldrarna till de båda 12-åringarna att skicka barnen till skolan för att ”normalisera situationen”.

Skolverket förstör den svenska ungdomen
Runt om i svenska skolor pågår sexövergrepp och trakasserier. Det är ett utbrett synsätt hos ansvariga i skolorna och samhället i övrigt att inte anse förövarna skyldiga till sina handlingar. Förövare är i själva verket offer själva. De är enbart en konsekvens av miljöbetingade omständigheter. Skolverket försvarar sitt ställningstagande att inte stänga av eller förflytta sexualförbrytare från skolor. De hänvisar till grundskoleförordningens paragrafer som berör disciplinära åtgärder. Skolverket finner här ingen anledning att avstänga eller flytta elever från en skola. Trots detta agerande står det i läroplanen (Lpo94) bland annat följande: ”Omsorg om den enskildes välbefinnande och utveckling skall prägla verksamheten. Ingen skall i skolan utsättas för mobbing. Tendenser till trakasserier skall aktivt bekämpas.
Även om Christian Hägerström gick i gymnasiet till skillnad från sexualförbrytarna, som alla gick i obligatorisk grundskola, visar skillnaderna på en kontrast utan like. Grund- och gymnasieskolan tjänar till att indoktrinera svenska ungdomar med ett politiskt korrekt tänkande och i övrigt göra dem rättslösa. De riskerar avstängning trots att de inte har brutit mot gällande regler. Blir de utsatta för mobbning, trakasserier och våldtäkter av elever från samma skola så vidtages sällan eller aldrig några väsentliga åtgärder för att ge dem den trygghet eller det lugn de behöver.
Hur länge ska ansvariga på Skolverket fortsätta förstöra livet för svenska skolelever? Genom Nationell Ungdoms upplysningskampanj i Skövde fick vi möjligheten att upplysa allmänheten om att Rydskolan tvingar flickor som utsätts för sexualbrott gå i samma skola som sina förövare. Enligt Skolverkets tolkning av skollagen måste skolor medverka till detta. Vilka ytterligare skolor tystar ner dessa händelser?

Sprid artikeln på sociala medier!

Kommentarerna är efterhandsmodererade. Den som kommenterar är själv juridiskt ansvarig för innehållet i kommentaren. För att delta i diskussionen, läs våra regler här och skapa ett konto här.

Prenumerera
Meddela om
0 Kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments