Framtiden blir vad vi vill att den ska bli!

Av ,
Chefredaktör
23

Fredrik Vejdeland utvecklar här tankarna kring hur rörelsen ska nå de framtida målen. Är vi tvungna att ”acceptera verkligheten” som den är eller finns det andra, djupare, faktorer som kan avgöra vårt framtida öde?

Martin Heidegger, en av 1900-talets främsta filosofer, ansåg att vetenskapen är begränsad eftersom den är endimensionell. ”Vetenskapen tänker inte”, då den är beroende av objektiva fakta och avgränsad till vad vi idag uppfattar som verklighet.

En fördel med ”metafysiken” (jämfört med fysiken) är att den kan uppfatta saker som inte går att bevisa men däremot ana, känna eller föreställa sig. Genom föreställningsförmågan kan man skapa en ny verklighet om man först visualiserar en bild av det nya tillståndet och därefter förenar alla krafter mot det målet. En avgörande del i detta arbete, när det kommer till vår verksamhet, är naturligtvis att man tar hänsyn till det människomaterial som finns (eller kan uppbådas) och förstår att en världsåskådning ”skall förbli utan betydelse för den praktiska utformningen av folkens liv, så länge ej dess bärande idéer blivit banér för en kamprörelse” (Adolf Hitler). Utan insikten om att uppgiften kräver en kamporientared organisation riskerar saken att stanna vid intellektualism och teoretiskt flum. En framtidsvision fungerar magnetiskt och som enande faktor för en kamprörelse och, när den rotat sig för dess medlemmar och den närmaste omgivningen, även för folket. Den nya verklighet man kämpar för blir till sist en slags självuppfyllande profetia.

En ”realistiskt” lagd individ kommer inte förstå (eller acceptera) detta, men faktum är att det är på detta vis alla stora förändringar ägt rum. De stora slag där en i antal underlägsen armé håller fast mot, eller besegrar, en till synes överlägsen fiende har även mera varit ett verk av anden snarare än logiken. Vetenskapen kan till exempel inte förklara spartanernas enorma bedrifter gentemot den väldiga persiska armén eftersom den vetenskapliga mätstickan inte kan bedöma irrationella saker som tro, myt eller viljekraft.

En som tidigt förde fram teorier om även ”det omöjligas konst”, men också i hög grad praktiserade detta, var Adolf Hitler. Hitler skriver i Min kamp att en politiker var beroende av programmatikern som belyste de framtida visionerna. Utan en verklig vision blir politikerns framgång endast tillfällig och utan värde för eftervärlden. Med andra ord är Sverigedemokraterna och andra liknande partier en återvändsgränd då de saknar en egen världsåskådningsmässig grund och en vision om någonting nytt. Hitler skriver i Min kamp:

”Så snart programmatikern söker ta hänsyn till den s.k. ”ändamålsenligheten” och ”verkligheten” i stället för den absoluta sanningen, skall hans arbete upphöra att vara en ledstjärna för den sökande mänskligheten och i stället bli ett vardagsrecept”

Den som var med 1919, och kunde bedöma den tidens styrkeförhållanden, trodde nog inte att det var realistiskt att ett litet parti skulle lyckas genomföra ett maktövertagande 1933 och betraktade med all säkerhet Hitler som verklighetsfrånvänd, kanske rent av som en drömmare. Det som NSDAP åstadkom på bara 14 år – en total samhällsomvandling ”från ingenstans” – verkar för oss idag nästan som ett mirakel och det är därför inte speciellt konstigt att Hitler själv beskrivits, av både anhängare och fiender, såsom bortom denna värld. Egentligen var nationalsocialismens seger ett resultat av att man förkastade realismen och anammade det förnuft som hör naturlagarna till. För även om argumentation och resonemang hade sin plats – då som nu – så styrs även människan först och främst av naturens principer, något som de tyska nationalsocialisterna helt förstod och anammade.

”Den som vill vinna den stora massan, måste känna till den nyckel som öppnar dörren till dess hjärta. Den heter inte objektivitet, alltså svaghet, utan vilja och kraft.”

Tyska folket väcktes genom styrka, tro, hopp, lidelse och den inneboende kraft som hör myten till. Utan detta hade man inte kunnat realisera de politiska målen. Detta recept för framgångsrik kamp tycks vara bortglömt idag – eller avpolletterat på grund av de uppoffringar detta innebär för den enskilde individen.

När Motståndsrörelsen målar upp vår vision av ett enat Norden så blir svaret ofta: ”orealistiskt”. Ändå har delar av denna plan redan realiserats i och med att idén fått fäste i tre nordiska länder där man kontinuerligt arbetar mot det målet. Det kritikerna menar är att eftersom det är nog svårt att få folk att begripa de saker och ting som sker mot vårt folk just nu så kommer denna ytterligare aspekt av kampen endast leda till förvirring. Man anser att vi istället måste ”fokusera på nuet”. Vad dessa kritiker dock inte förstår är att kampen för en ny storslagen idé är just själva förutsättningen för att lösa de problem vi står inför idag.

”Ju större en idé är och ju mera revolutionerande till sitt innehåll, desto större kommer medlemmarnas aktivitet att vara, ty med lärans omstörtande kraft förenar sig ett faromoment för dem, som ansluta sig till den, vilket nog är ägnat att hålla småsinta och fega kälkborgare på avstånd”

Och vidare

”Det, som idag för många kan gälla som en försvårande omständighet, är därför i själva verket förutsättningen för vår seger. Just i storheten i vår uppgift ligger sannolikheten, att blott de bästa kämparna skola infinna sig till striden. I detta urval ligger just borgen för framgången.”

I den nationella rörelsen av idag existerar två sorters anhängare av ”verkligheten”. Den ena saknar både en fast världsåskådning och en vision för framtiden och blir därför, vare sig man vill det eller inte, ett slags bevarare av det nuvarande tillståndet. Då de övergett tanken på att skapa någonting nytt så återstår i praktiken endast alternativet att försvara någonting befintligt, som blir angripet. Om man bara vill angripa invandringen och återgå till det gamla (mer moral, mer ”traditionella” värderingar”, trygghet etc.) så utgör man måhända ett irritationsmoment för systemet men i vart fall inget reellt hot eftersom folket inte kommer kämpa intill döden för en tid som varit – särskilt inte när den ideala epoken var borgerlig och utan verkligt folkligt djup. Därmed fortsätter invandringen, men kan justeras till ett antal som dessa betraktar som ”rimlig”. Det konservativa idégodset torde heller inte utgöra något problem för den nya världsordningen, det har fungerat alldeles utmärkt med republikaner och neokonservativa i USA under sionistiskt inflytande.

Det positiva med den grupp som beskrivits är att många av dem är vettiga och förhoppningsvis kan förmås att känna hopp inför en framtid som vi själva bestämmer. Det man måste inse är att enbart politik inte leder någonstans utan måste kombineras med en världsåskådningsbaserad kamporganisation. Den senare är svårare att bygga upp eftersom den ställer mycket högre krav på individen, varför detta arbete måste inledas redan nu.

Värre är det med dem som utifrån matematiska formler kommit fram till att det överhuvudtaget inte finns något att kämpa för, nämligen defaitisterna. Överallt kring den nationella rörelsen finns de olyckliga själar som talar om att ”allt är kört”, ”folket är ändå för indoktrinerat” etc. Dessa missar aldrig ett tillfälle att sprida negativism men vägrar att engagera sig för att förbättra den nationella rörelsen. Förevändningen är ironiskt nog att rörelsen inte är duglig nog för att vi ska föräras dessa individers fantastiska förmågor. Om det inte är på grund av ”det saknas ledarskap” så beror det på att ”rörelsen är splittrad”. Däremot, utlovar man, kommer man gå längst fram i ledet när allt brakar lös. Under tiden ska man bara samla krafterna genom att leva precis som alla andra ”Svenssons”. Ibland kan man se sådana uttalanden som kommentarer på diverse forum och det är då svårt att avgöra om det är ”troll” eller inte. Att det skulle vara ett verk av systemet tar jag inte alls som omöjligt. Det ligger nämligen i systemets intresse att få oss att ”acceptera verkligheten” och inte lita på vår egen förmåga.

Optimismen var det som tog Hitler till makten och optimismen och framtidstron måste vara även vår ledstjärna idag. Som nationalsocialister ser vi positivt på livet då nationalsocialismen är ”baserad på en oändlig kärlek till skapelsen i all sin mångfald, en djup, villkorslös respekt för naturens visdom och intensiva vilja att bevara livet så som det har växt utifrån denna visdom…” (Povl Riis Knudsen). Detta innebär inte att vi ser positivt på den tillvaro som systemet har skapat utan det är här viktigt att göra en skillnad på det som naturen skapat och de irrläror som en naturfientlig varelse har tvingat på oss.

Vi ser även positivt på kampen, trots alla umbäranden det innebär att kämpa, och känner stolthet och ära över att vara en del av den tid där allt vänder. Vi hoppas att morgondagens historieböcker kommer beskriva oss som dem som påbörjade folkets resning och visade att det fortfarande fanns kraft kvar hos den nordiska människan. Det måste vara vår tro att morgondagens nordiska män och kvinnor kommer minnas de av idag som kämpade för och garanterade deras överlevnad. Jag ser följande citat framför mig från en av de framtida historieböckerna.

Den ”rörelse” som från början betraktades som paria växte i omfång till en folkarmé allt eftersom man ingöt nytt hopp hos folket. De lät sig inte nedslås av ojämna styrkeförhållanden och komprometterade därför inte budskapet för att passa in. Ej heller sökte de formlerna i ren intellektualism utan i den urkraft som hör vår ras till. De inympade hos folket en fanatisk tro på sig själva och använde sig av denna fanatism för att bekämpa en lika fanatisk fiende, som till en början verkade oövervinnerlig. Denna revolutionära kraft gav aldrig upp för att någon viskade att deras kamp var orealistisk. Ett av rörelsens motton var: ”Framtiden blir vad vi vill att den ska bli!”

Flattr this!

 • Kommentarerna är efterhandsmodererade. Den som kommenterar är själv juridiskt ansvarig för innehållet i kommentaren. För att delta i diskussionen, läs våra regler här.

 • pär sjögren says:

  Framtiden blir vad vi gör den till?
  Frågan är ju hur många som är ärliga i sin kamp för folket.
  Man börjar ju undra ibland.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Betyg: 0 (av 0 röster)
 • Folkgemenskap says:

  Död åt nationalstaten Sverige. Länge leve den fria Norden!
  Hell Nordiska motståndsrörelsen!

  VA:F [1.9.22_1171]
  Betyg: 0 (av 0 röster)
 • ”De stora slag där en i antal underlägsen armé håller fast mot, eller besegrar, en till synes överlägsen fiende har även mera varit ett verk av anden snarare än logiken. Vetenskapen kan till exempel inte förklara spartanternas enorma bedrifter gentemot den väldiga persiska armén eftersom den vetenskapliga mätstickan inte kan bedöma irrationella saker som tro, myt eller viljekraft.”

  Det var mer så att perserna förlitade sig mer på bågskytte än närkamp man mot man som grekerna föredrog.

  Så att när grekerna valde en plats där de inte kunde bli flankerade så var perserna tvungna att slåss på ett sätt som de inte var vana vid.

  Grekernas stridsmetod var väldigt enkel rakt på medan persierna föredrog att ta en i flanken skjuta pilar på en osköldade sidan och bakifrån.

  Grekerna var tungt utrustade och hade en utmärkt sköld vilket var nödvändigt när man möter andra greker som slåss på samma sätt som du, priset man betalade var att man var utmattad efter 30 minuter.

  Persierna var lättbeväpnade och rörliga en till fördel är att man tröttnar inte lika enkelt som en hoplit och är därmed effektiv under en längre period.

  9 av 10 av persiernas infanteri var bågskyttar bara en var en sköldbärare så ni kan nog enkelt förstå varför grekerna vann rakt på när 10 av 10 av grekernas infanteri var utrustade för närkamp.

  Det är värt att nämna grekerna hade inget kavalleri eller bågskyttar vilket gör att vid Thermopyle någon måste täcka reträtten under en längre period eftersom persernas kavalleri hade ganska snabbt hunnit ikapp grekernas arme och tungt utrustade hopliter som inte är i formering är extremt sårbara för projektiler.

  Kan mkt väl vara så att spartanerna ville att resten av armen skulle hindra persernas flankerade styrkor men att dessa milismän (bara spartarnerna hade professionella soldater) gav upp när de insåg att de mötte persernas elittrupper som även de var professionella soldater.

  Sedan så hade spartanerna en slavbefolkning som var 10 gånger större än spartarnerna så om det visar sig att spartarnerna var lika fega som resten av grekerna hade heloterna gjort revolt vilket hade gett Persien initiativet i kriget om den spartanska armen måste stanna hemma.

  Däremot kan man säga att Grekland lyckades besegra Persien just p.g.a. mentaliteten i den grekiska krigssättet där en medborgares äkta värde reflekteras i hur väl han skyddar sin stad och håller sin plats i ledet och att eftersom varje sådan medborgare är värdefull så har han utrustning som maximerar hans chans att överleva, så länge han håller sin plats i ledet och inte blir tagen i flanken eller i ryggen vilket stämmer väl med slagen vid Marathon och Platea där terrängen gjorde det omöjligt för Persien att göra sådana attacker.

  Vid Thermopyle lyckades grekerna så länge det gällde frontala angrepp från perserna men när de blev tagna i ryggen blev de dödade.

  war aint fair som man säger.

  Persien däremot var ett enormt rike där alla städer var tvungna att ställa upp med soldater om det krävdes av dem, man tjänade sin kung ingen annan p.g.a. den väldiga befolkningen kunde man strunta i det individuella kroppsskyddet och i stället besegra fienden genom utmattning.

  Persien var antikens supermakt och påverkades inte av kriget i Grekland det var en mindre prioritet jämfört med att hindra revolt i det existerande territoriumet och det som avgjorde Greklands öde var slaget vid Salamis vars resultat tvingade de persiska underhålls skeppen att återvända hem vilket i sin tur gjorde den persiska armen i Grekland mindre .

  (i stort sett som Tyskland blev besegrat av allierade styrkor fast vi kan erkänna Ryssland och den ryska vintern gjorde det mesta (om du inte frös ihjäl så förfrös du fötter eller armar vilket gör att du blir stridsoduglig) p.g.a. det stora antalet reserver som de allierade hade och den stora krigsindustrin, tyskarna hade bättre stridsvagnar men de var för få i antalet för att hejda motståndaren).

  Ville bara informera om de olika stridsmetoderna som Grekland och Persien föredrog, hoppas det var intressant läsning även om jag inte är en författare.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Betyg: 0 (av 0 röster)
 • Annika says:

  Hur tror ni att era liv skulle se bättre ut om vi inte tillåter inflyttning till vårat land? Vad tror ni skulle förändras? Ni skulle ändå må dåligt o välja en annan grupp att rikta ert hat o ilska emot. Varför engagerar ni er inte i något positivt istället? Det är svårt ändå att leva i detta bistra, kalla land, ni gör det ännu värre.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Betyg: 0 (av 0 röster)
  • marxxus says:

   Ingen har NÅGONSIN talat om att stuppa inflyttning till Sverige. Vi har alltid haft en viss europeisk invandring, och kommer så även ha i framtiden. Däremot måste vi stoppa inflyttningen av rasfrämmande element, samt påbörja repatrieringen av de som redan befinner sig här.

   När vi förverkligar det kommer situationen för samtliga svenskar bli bättre. Den otrygghet som mångkulturen medför kommer att vara ett minne blott och antalet grova brott kommer definitivt sjunka i ett etniskt homogent, tryggt samhälle.

   Vårt engagemang bygger inte på hat och ilska och vi som är aktiva i Motståndsrörelsen engagerar oss i någonting positivt!

   Tack för att vi gör ditt liv svårare Annika, PK-troll som du ska inte ha det tryggt och bekvämt.

   VA:F [1.9.22_1171]
   Betyg: 0 (av 0 röster)
   • Exilsvensk says:

    Om du tror att ett etniskt homogent samhälle är detsamma som ett tryggt samhälle, så tror jag du måste fundera lite på saken. Kan du peka på ett (1) etniskt homogent samhälle som är tryggt och fredligt pga sin etniska befolkning? Nu eller förr. Problemet ligger i att vissa människor alltid letar syndabockar och hittar man dem inte bland andra etniciteter, religioner eller sexualiteter så hittar man dem bland andra klasser.
    Människor som gör detta kan inte leva utan ett krig, då det är kampen som ger dem mening med sina liv. Ett liv i fred existerar inte, då man för att uppnå fred måste lära sig kommunicera och dela bördan av att vara en del av ett samhälle. Att lära sig ödmjukhet är ett måste för att någonsin kunna leva i fred. Och att leva i fred är inte att vara passiv, utan att genom sitt eget liv vara en förebild för hur människor ska behandla varandra.
    Men genom att fokusera på andra människors fel coh tillkortakommanden så slipper man ljuset på sina egna.
    Ingen beundrar någon för att de hatar någon. De kan beundra mod, men mod kan ofta förväxlas med rädsla och arrogans, båda destruktiva krafter.
    Ingen ideologi är bättre än de som utövar den…

    VA:F [1.9.22_1171]
    Betyg: 0 (av 0 röster)
 • Revelj says:

  Precis! Brutalitet och explosivitet hade räddat killen. Dock är det inte alla som har tro på sig själv i situationer likt dessa.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Betyg: 0 (av 0 röster)
 • Heil judar

  VA:F [1.9.22_1171]
  Betyg: 0 (av 0 röster)
 • Anonym says:

  De vill ha folkmord!

  http://www.youtube.com/watch?v=rSFiMcmpMnA&feature=youtu.be&t=5m40s

  VA:F [1.9.22_1171]
  Betyg: 0 (av 0 röster)
 • Jeanette says:

  Väldigt få kommentarer här vilket förvånar mig. Den här artikeln borde fått er att jubla. Men jag tror inte ni förstår hälften av vad han menar…. :)

  VA:F [1.9.22_1171]
  Betyg: 0 (av 0 röster)
 • Andreas says:

  De STORA skillnaderna mellan Sverige idag och Tysakland på 20/30-talet, är människors mottaglighet till nya, fanatiska idéer och rörelser.

  Tyskland hade precis förlorat ett krig, och straffades hårt av segrarna.
  Tyskland var djupt nere i recession och tyska barn svalt till döds – och propagandan pekade ut Frankrike, England och rika judiska familjer som de skyldiga. Nationens och folkets revanschlystnad var stor!
  Man var dessutom livrädda för bolsjevikerna och en kommunistisk revolution.

  Detta är långt ifrån situationen i dagens välmående Sverige, där dessutom snart 2 miljoner människor har nära bakgrund i ett annat land.

  Ni är långt ifrån att kunna få er revolution Nordfront….

  VA:F [1.9.22_1171]
  Betyg: 0 (av 0 röster)
 • Arne Strand. says:

  FRAMTIDEN SER MÖRK UT !.

  ALLAH och Islamisterna förbereder ett Religiöst och Politiskt Maktövertagande,
  av Norden och Skandinavien !.

  Mikael en Proffessionell Översättare av Bibeln på Passagen Debatt skriver,
  Jag Citerar –

  Mikael
  1.jul.2004, kl.18:37

  Jesaja 14 till ARN

  Fred och Frid
  till ARN från
  P. Mikael.L.

  Hej ARN !
  Här kommer Jesaja i översättning.
  Som förra gången så är hhör ingen textkristisk analys.
  GUDs namnet här är ”EL”, och det förekommer bara en gång.

  14:12. Hur-du föll- från himmlarna- morgon stjärna.-
  Son av – morgon begynnelse.-
  Du blev kastad ned- på jorden.-
  En ligga kraftlös- till- länderna.-

  14:13. Du- du sa- i ditt hjärta.-
  Himmlarna- jag vill upp.-
  Ovanför- stjärnor av- GUD.-
  Jag vill resa upp- min tron.-
  Jag vill sitta- på berg av- församling.
  På yttersta- Norden.-

  14:14 jag vill upp- Ovanför- över- moln.-
  Jag vill göra mig lika- till högsta hög.-

  Så ARN !
  Norden = Zaphon ”kan även vara ”det norra”
  Som du ser i 14:14 så börjar den med liten bokstav, och antagligen hänger det uttrycket ihop med raden ovanför så att det blir
  ”På yttersta av- Norden- jag vill upp”.

  nästa blir då!
  ”Ovanför- över- moln.-

  För mått och matematik, är viktigt för att förstå var en mening slutar och nästa börjar.

  vänliga hälsningar
  Mikael.

  Kommentar –

  Jesaja kap. 14 och vers 13 vtalar sitt tydliga språk.

  Den Shia-Islamske Messias Tänker göra sig till GUD i Norden och Skandinavien och därför den Muslimska Invandringen Hit.

  Den Onde(Allah) vet att Norden och Skandinavien,
  har en Speciell Mission för Gud vad gäller Hela Världen,
  och detta försöker nu Allah och Islamisterna stoppa genom att Översvämma Norden och Skandinavien med Muslimer.

  De Svenska Politikerna är Blinda som Leder Blinda,
  och de Svenska så kallade Kristna som borde veta bättre ,
  de är Avfälliga och Sover.

  Op-Ed: Beware Islam’s ”Useful Idiots”
  Published: Sunday, July 03, 2011 8:23 AM
  Muslims believe that all non-Muslims, bar none, are hellfire bound and well-deserve being maltreated compared to believers. They themselves will sure to be the first to go if Islam succeeds, but the rest of us will be next.

  Amil Imani
  The writer is an Iranian-American writer, poet, satirist, novelist, essayist, literary translator, public speaker and political analyst who has been writing and speaking out about the danger of radical Islam internationally. He has become a formidable voice in the USA against the danger of global jihad and Islamization of America. He maintains a website at http://www.amilimani.com. and wrote the book Obama Meets Ahmadinejad and a new thriller Operation Persian Gulf
  ► More from this writer

  Islam enjoys a large and influential ally among non-Muslims: A new generation of “Useful Idiots,” the term that Lenin originated for those living in liberal democracies who furthered the work of communism.

  This new generation of Useful Idiots also lives in liberal democracies, but serves the cause of Islamofascism—another virulent form of totalitarian ideology.

  Useful Idiots are naïve, they are foolish, they are ignorant of facts, they are unrealistically idealistic, they are dreamers and often they are willfully in denial or deceptive. They hail from the ranks of the chronically unhappy. They are anarchists, they are aspiring revolutionaries, they are neurotics who are at war with life, the disaffected alienated from government, corporations, and just about any and all institutions of society.

  The Useful Idiot can be a billionaire, a movie star, an academe of renown, a politician, or from any other segment of the population. Arguably, the most dangerous variant of the Useful Idiot is the “Politically Correct.” He is the master practitioner of euphemism, hedging, doubletalk, and outright deception.

  The Useful Idiot derives satisfaction from being anti-establishment. He finds perverse gratification in aiding the forces that aim to dismantle an existing order, whatever it may be: an order he neither approves of nor feels he belongs to.

  The Useful Idiot is conflicted and dishonest. He fails to look inside himself and discover the causes of his own problems and unhappiness while he readily enlists himself in causes that validate his distorted perception.

  Understandably, it is easier to blame others and the outside world than to examine oneself with an eye to self-discovery and self-improvement. Furthermore, criticizing and complaining—liberal practices of the Useful Idiot—require little talent and energy. The Useful Idiot is a great armchair philosopher and “Monday Morning Quarterback.”

  The Useful Idiot is not the same as a person who honestly has a different point of view. A society without honest and open differences of views is a dead society. Critical, different and fresh ideas are the life blood of a living society—the very anathema of autocracies where the official position is sacrosanct.

  Even a “normal” person spends a great deal more energy aiming to fix things out there than working to overcome his own flaws and shortcomings, or contribute positively to the larger society. People don’t like to take stock of what they are doing or not doing that is responsible for the conditions of which they disapprove.

  But the Useful Idiot takes things much farther. The Useful Idiot, among other things, is a master practitioner of scapegoating. He assigns blame to others while absolving himself of responsibility, has a long handy list of candidates for blaming anything and everything, and by living a distorted life, he contributes to the ills of society.

  The Useful Idiot may even engage in willful misinformation and deception when it suits him. Terms such as “Political Islam,” or “Radical Islam,” for instance, are contributions of the Useful Idiot. These terms do not even exist in the native parlance of Islam, simply because they are redundant.

  Islam, by its very nature and according to its charter—the Quran—is a radical political movement. It is the Useful Idiot who sanitizes Islam and misguides the populace by saying that the “real Islam” constitutes the main body of the religion; and, that this main body is non-political and moderate.

  Regrettably, a large segment of the population goes along with these nonsensical euphemisms depicting Islam because it prefers to believe them. It is less threatening to believe that only a hijacked small segment of Islam is radical or politically driven and that the main body of Islam is indeed moderate and non-political.

  But Islam is political to the core. In Islam the mosque and State are one and the same—the mosque is the State. This arrangement goes back to the days of Muhammad himself. Islam is also radical in the extreme. Even the “moderate” Islam is radical in its beliefs as well as its deeds. Muslims believe that all non-Muslims, bar none, are hellfire bound and well-deserve being maltreated compared to believers.

  No radical barbaric act of depravity is unthinkable for Muslims in dealing with others. They have destroyed precious statues of Buddha, leveled sacred monuments of other religions, and bulldozed the cemeteries of non-Muslims—a few examples of their utter extreme contempt toward others.

  Muslims are radical even in their intrafaith dealings. Various sects and sub-sects pronounce other sects and sub-sects as heretics worthy of death; women are treated as chattel, deprived of many rights; hands are chopped for stealing even a loaf of bread; sexual violation is punished by stoning, and much much more. These are standard day-to-day ways of the mainstream “moderate” Muslims living under the stone-age laws of Sharia.

  The “moderate” mainstream of Islam has been outright genocidal from inception. Their own historians record that Ali, the first imam of the Shiite and the son-in-law of Muhammad, with the help of another man, beheaded 700 Jewish men in the presence of the Prophet himself. The Prophet of Allah and his disciples took the murdered men’s women and children in slavery. Muslims have been, and continue to be, the most vicious and shameless practitioner of slavery. The slave trade, even today, is a thriving business in some Islamic lands where wealthy, perverted sheiks purchase children of the poor from traffickers for their sadistic gratification.

  Muslims are taught deception and lying in the Quran itself—something that Muhammad practiced during his life whenever he found it expedient. Successive Islamic rulers and leaders have done the same.

  Khomeini, the founder of the 1979 Iranian Revolution, for instance, rallied the people under the banner of democracy. All along his support for democracy was not a commitment of an honest man, but a ruse.

  As soon as he gathered the reins of power, Khomeini went after the Useful Idiots of his time with vengeance. These best children of Iran, having been thoroughly deceived and used by the crafty phony populist-religionist, had to flee the country to avoid the fate of tens of thousands who were imprisoned or executed by the double-crossing imam.

  Almost three decades after the tragic Islamic Revolution of 1979, the suffocating rule of Islam casts its death-bearing pall over Iranians. A proud people with enviable heritage is being systematically purged of its sense of identity and forced to think and behave like the barbaric and intolerant Muslims.

  Iranians who had always treated women with equality, for instance, have seen them reduced by the stone-age clergy to sub-human status of Islamic teaching. Any attempt by the women of Iran to counter the misogynist rule of Muhammad’s mullahs is mercilessly suppressed. Women are beaten, imprisoned, raped and killed just as men are slaughtered without due process or mercy.

  The lesson is clear. Beware of the Useful Idiots who live in liberal democracies. Knowingly or unknowingly, they serve as the greatest volunteer and effective soldiers of Islam. They pave the way for the advancement of Islam and they will assuredly be among the very first victims of Islam as soon as it assumes power.

  DET ÄR DAGS OM ÄN SENT,
  FÖR EN FULLSTÄNDIG ÖVERLÅTELSE TILL GUD I JESUS KRISTUS,
  ELJEST KOMMER VI GÅ FÖRLORADE OCH BLI SLAVAR ÅT ISLAM.

  Vad gäller Krigarna i Nordfront,
  Vad tänker ni Göra ?,
  samarbeta med Islamisterna som Tyska och Kroatiska Nasister gjorde under 2a Världskriget ?.

  Arne Strand.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Betyg: 0 (av 0 röster)
 • patriot011 says:

  Arne strand, jag oroar mig mer för bilderberggruppen än Islam..

  VA:F [1.9.22_1171]
  Betyg: 0 (av 0 röster)
 • Blir framtiden vad vi vill den ska bli ?.

  http://mxp2.se/2014/march/professor-salim-mansur-det-muslimska-hotet-mot-vast-och-lognen-om-multikulturalism-2.html

  Utan handling blir den inte det !.

  Arne Strand.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Betyg: 0 (av 0 röster)
 • Erik W says:

  Vakna upp!Judarna på Monsanto hjärntvättar oss med chemtrails!

  https://www.youtube.com/watch?v=IqATQtwOY34

  VA:F [1.9.22_1171]
  Betyg: 0 (av 0 röster)

 • Kommentera

  E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *