Den nya religionen heter ”Förintelsen”

Vad har dåtidens vetenskapsmän Galileo Galilei och Giordano Bruno gemensamt med sådana som historikern David Irving, advokaten Horst Mahler eller kemisten Germar Rudolf i vår tid? De har alla utmanat den etablerade maktstrukturens föreställningar och därför blivit förföljda och straffade.

De förstnämnda namnen kom i sin forskning fram till resultat som utmanade kyrkans geocentriska världsbild där jorden anses utgöra universums centrum. Galilei, Bruno och andra ville genom sina observationer visa att universum är oändligt och att jorden kretsar kring solen. År 1600 avrättades Giordano Bruno på kättarbål av den romerska inkvisitionen. Inkvisitionen var myndigheten inom kyrkan som hade till uppgift att övervaka och döma feltänkare som kunnat hota kyrkans ledande ställning – vilket innefattade tolkningsföreträde på sanningen. Galileo Galilei hävdade att en sann hypotes gick att bevisa genom noggranna observationer och experiment. Om en teori stämde med verkligheten så var alla andra teorier felaktiga.

Giordano Bruno

Det kan vara lätt att tro att idag, när vetenskaplig upplysning har segrat över religiös dogmatism, har den mänskliga medvetenheten lärt sig bättre. Men tendenserna återkommer. Det finns fortfarande saker som är alltför heliga för att tåla granskning. Flera stater fängslar den som ifrågasätter – även när han har rätt. En ny inkvisition har vuxit fram, med en maktställning fullt jämförbar med 1500-talets påvemakt – och i flera avseenden värre. Inkvisitionens lära är religiös till sin uppbyggnad och går under en benämning i bestämd form: ”Förintelsen”.

Begreppet Förintelsen bygger på föreställningen om att Tredje Riket på Adolf Hitlers order avlivade omkring sex miljoner judar, huvudsakligen med användning av ”gaskamrar”. Efter krigsslutet 1945 har föreställningen om vad som hände växt fram i varierande dramatiska beskrivningar, vilka spridits av segrarmakterna. I det av USA ockuperade Tyskland inleddes en omskolningsprocess med avsikt att ”demokratisera” folket och specialutbildade lärare skulle grunda en ”ny kulturell tradition förbunden med internationellt medborgarsinne”.

Trots att Sverige inte var delaktig i kriget så har samma segrarmakter dikterat villkor om anpassning till detta internationella medborgarsinne. Här har ”Förintelsen” – den nya religionen – i hög grad varit vägledande och är det fortfarande. Denna religion fostrar systemetiskt medborgarna från tidig ålder via statliga institutioner, media, politik och kultur. Den som öppet ifrågasätter riskerar social utfrysning, karriärsmord och officiell bannlysning. I linje med det internationella medborgarsinnet blir nationell stolthet och skepsis gentemot främlingars närvaro diagnostiserat som sjukligt och nästintill kriminellt. Kritik mot mångkulturen blir ett kätteri.

De som runt om i världen har utmanat den nya religionen har gjort det med risk för sina egna liv, hälsa och frihet. De väljer ofta att kalla sig för revisionister vilket kommer från den vetenskapliga traditionen där fakta och logik äger företräde att revidera tidigare föreställningar i strävan efter att hamna så nära sanningen som möjligt. Rent känslomässiga hänsynstaganden ska vara underordnade denna strävan. Revisionisternas slutsats handlar om att den vedertagna föreställningen är felaktig i sina tre väsentliga delar: Att det förekom en systematisk utrotning av judar. Att det skedde enligt en plan på order av Hitler. Att tillvägagångssättet var gaskamrar.

David Irving, Horst Mahler och Germar Rudolf är personer som har intagit revisionistiska ståndpunkter. Och straffats för det. De har inte på något sätt hetsat, hotat eller stämplat till våld emot judar utan med en skolads nyktra metodik kommit fram till att det faktiskt inte finns några hållbara bevis för de centrala delarna av den nya religionen. När de uttryckt detta offentligt har de dömts till fleråriga fängelsestraff. Därmed kan de jämföras med de vetenskapsmän som tidigare förföljdes av påvedömet.

Historikern David Irving var en gång i tiden betraktad som en historiker av rang, en auktoritet på andra världskriget med ett trettiotal böcker bakom sig. Till skillnad från andra historiker valde Irving att inte fylla ut sina böcker med gallimatias om ”Förintelsen” eftersom det saknade relevans i de ämnen han skrev om. För detta fick han många gånger kritik. Med tiden kom Irving fram till att det inte finns ett enda dokument som styrker att det fanns en plan på att utrota judarna, att koncentrationslägerfångar gasades ihjäl eller att sex miljoner mördades. Detta känner naturligtvis övriga historiker också till, men det var Irving som uttalade det öppet. Efter ett föredrag i Wien, där Irving uttalade sig om sin syn på detta, så utfärdades en arresteringsorder där han till sist greps, åtalades och dömdes till tre års fängelse.

Den tyske kemisten Germar Rudolf, utförde kemiska analyser i påstådda gaskamrar och kom fram till att det var omöjligt att man använt zyklon B för massavrättningar där. I själva verket var zyklon B ett ett produktnamn på ett insektsbekämpningsmedel innehållande giftet cyanväte. Syftet med produkten var att avlusa kläder för att hålla hygienen uppe och minska antalet sjukdomar, däribland tyfus, hos lägerinternerna. Germar Rudolf dömdes till två och ett halvt års fängelse.

Det juridiskt grövsta skandalpriset tar nog domarna mot tyske advokaten Horst Mahler, som flera gånger ifrågasatt den nya religionen och fortsatte lägga fram bevis för att den inte ägt rum i domstolssalen, trots att han förbjudits att göra detta. För detta dömdes han till sammanlagt tolv års fängelse.

Tack vare revisionisterna har vissa makabra anklagelser genomlidit hårda prövningar och slutligen avvecklats försiktigt. Två klassiker är de om att liken från judar användes till att göra tvål samt att huden fick täcka bokomslag och lampskärmar. Inkvisitionens uttolkare har numera övergivit dessa skrönor. Andra hörnstenar i förintelsereligionen såsom Anne Franks dagbok har avslöjats som ett pinsamt falsarium. Naturligtvis lever sagorna kvar, i populärkulturen, dokumentärer, media och så vidare. Då serveras den ofta tillsammans med en kollektiv skuld och insinuationer om att varje systemkritisk tanke har en länk till en mörk gaskammare i Auschwitz. Men sanningen finns därute, på Internet och i skrifter och böcker. Och det blir alltfler som söker reda på den.

Hos dem som ännu är fast i förintelsereligionens tankefängelse är mottagligheten starkt begränsad inför ett alternativt tänkande eller ifrågasättande. De starka känslorna, vanan och tron är så central i deras världssyn att det skulle bli en enorm prestigeförlust att erkänna att man har varit genomlurad. Vanliga mantran som att ”jag har sett bilderna” eller ”jag har varit i Auschwitz” kan rent logiskt inte gälla som bevis för att det har skett någon gigantisk utrotningspolitik. Att det dog människor i läger förnekar inte revisionisterna. Några dog av naturliga orsaker, andra av sjukdomar och det fanns även sådana som dog av svält – vilket många bilder från filmdokumentärer visar. Vad dessa dokumentärer dock inte berättar är exempelvis att rapporter från Röda korset – vilka tilläts regelbundna inspektioner i bland annat Auschwitz – inte vittnar om att det där skulle förekommit några massavrättningar. Många interner i dessa läger led som en följd av de allierades bombningar vilka drabbade det tyska kommunikationssystemet så att livsmedel och förnödenheter inte nådde fram till lägren. Det fanns gott om svältande tyska civila också vid krigets slut för att inte tala om soldaterna i den tyska krigsmakten. Vi kan alltså slå fast att i krig dör människor. Det revisionisterna återigen menar är att det inte fanns en systematisk utrotningspolitik i det nationalsocialistiska Tyskland.

Efter andra världskriget flyttade judiska ledare fram sina positioner ytterligare och intog en försoningslös hållning. Förintelsemyten kom att tjäna som en enande faktor för en effektivare judisk organisering. Vissa judiska grupper har, i bästa inkvisitoriska anda, den självutnämnda rollen att övervaka och agera mot ”förintelseförnekare” och misshagliga sanningssägare. Sionisterna har ett stort utrymme inom finansvärlden, media och politik. Detta har skapat ett klimat där övriga aktörer är livrädda att trampa judarna på fötterna och anklagas för att vara antisemiter. Karriäristiska icke-judar tävlar ofta om de judiska ledarnas gunst. Säg den nutida amerikanska presidentkandidat som inte skulle vilja dyka upp på ett Aipac-möte (en mäktig israelisk lobbygrupp) inför valkampanjen?

Britten Richard Harwood tar upp detta faktum som en av orsakerna till att han skrev boken ”Dog verkligen sex miljoner?”

”Varför denna stora lögn? Vad är dess mål?
I första hand har den använts helt hänsynslöst för att avskräcka från varje form av nationalism. Skulle britterna eller någon annan europeisk nation försöka hävda sin patriotism och slå vakt om sin nationella egenart i en tid, då själva existensen av nationella stater hotas, brännmärks de omedelbart som ”nynazister”: Nationalsocialism var ju givetvis nationalism, och vi vet ju alla vad som hände – sex miljoner judar utplånade!
Så länge denna myt visar sig livskraftig, kommer folken överallt att förbli fastkedjade vid den. Behovet av internationell tolerans och förståelse kommer att hamras in av Förenta Nationerna, tills fosterlandskänslan, den verkliga garanten för oberoende, går förlorad. Varje förnuftig diskussion om rasproblem och strävan efter att bevara den rasliga integriteten avvisas därmed effektivt.
Ingen skulle kunna annat än beundra det sätt, på vilket judarna sökt bibehålla sin ras genom så många århundraden. I denna strävan har de uppriktigt sagt gynnats av historien om de sex miljonerna, vilken nästan som en religiös myt framhävt nödvändigheten av större judisk rassolidaritet.
Tyvärr har den åstadkommit ett helt motsatt resultat för alla de andra folken, eftersom den avhänt dem förmågan till självbevarelse.”


De som spridit föreställningen om ”Förintelsen” har använt en livlig fantasi när de framställt tyskarna som mordmaskiner vilka kunde övervinna grundläggande naturlagar. En av myterna som spridits är föreställningen om så kallade bränngropar.

Horst Mahler dömdes till 12 års fängelse och kommer troligtvis, på grund av sin höga ålder, få tillbringa sina sista år i fängelse. Hans kommentar till detta var:

”När de förbjuder oss att ifrågasätta Holocaust-religionen och att ifrågasätta om förintelsen ägt rum, och därför inte kan bevisas. Då vet vi vem som talar med oss. En mördare, en folkmördare, och då lyssnar jag inte på hans argument, utan jag försöker istället förvägra honom den makten han har över oss och det endaste vapnet som står till vårt förfogande är sanningen…
Vad vore jag då för en värdelös människa om jag istället tigit, och trots att jag känner till detta, suttit kvar i fåtöljen och väntat på att sanningen någon gång skulle komma ut i ljuset?…”

Horst Mahler dömdes till 12 års fängelse

Denna gigantiska anklagelse om folkmord, där sex miljoner judar ska ha avlivats, är vår tids religion. Den är konstruerad för att kunna avancera inom maktstrukturen, få kontroll över medborgarna samt att dölja ett verkligt folkmord som alltjämt pågår. Detta sker genom ett lågintensivt krig där påtvingad mångkultur är metoden och det slutliga resultatet är att folket eller rasen sakta dör ut och försvinner i historiens glömska. Just därför behövs revisionisterna och de sanningssägare som genom sitt arbete bidrar till att den nya religionen alltmer börjar förlorar inflytande över våra liv.

Av: Fredrik Vejdeland och Henrik Pihlström

Flattr this!

 • Kommentarerna är efterhandsmodererade. Den som kommenterar är själv juridiskt ansvarig för innehållet i kommentaren. För att delta i diskussionen, läs våra regler här.

 • David Ingvarsson skriver:

  I övrigt faller det i sakens natur att man inte gärna dokumenterar när man avrättar, eventuellt gasar och misshandlar människor. Dokument = Bevis på gott och ont, vittnen är nog det närmsta vi kommer sanningen på många punkter. Att det skulle gjorts böcker av människohud under andra världskriget vet jag inte även om det finns flera exempel på detta om man går längre bak i historien. Konsten om man får kalla den sådan går under namnet ”Anthropodermic bibliopegy” för den som vill googla.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Betyg: 0 (av 0 röster)
 • Hei

  Muhammed & Gandalf: Det var omtrent 15 millioner jøder i verden på 1930-tallet. Sjekk World Almanac.

  Holocaust skjedde uansett aldri. Det hele er en løgn. Leser dere norsk, så les gjerne denne artikkelen om ”gasskammeret” i Auschwitz: http://gasskammer.blogspot.no/2012/06/gasskammerillusjonen-i-auschwitz.html

  Det tyske holocaustet: http://gasskammer.blogspot.no/2012/07/utryddelsen-av-tyskerne-det-glemte.html

  Mellom 10 og 15 millioner tyskere ble utryddet *etter* 1945 av de allierte.

  I Sovjet døde 65 millioner russere og i Kina omlag 50 millioner kinesere.

  Siden 1996 har omtrent 10 millioner svarte dødd i Kongo.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Betyg: 0 (av 0 röster)
 • Jay Hardin skriver:

  Albert Speer wrote that Hitler believed that he received his instructions from God. He also wrote in his book that there was extermination camps. Why would Albert Speer lie?

  VA:F [1.9.22_1171]
  Betyg: 0 (av 0 röster)
 • Hello Jay Hardin

  Pardon me, but what are you doing on a Swedish website if you don’t understand Swedish?

  Anyway, which book are we talking about? What extermination camps? What is an extermination camp anyway? Why is it necessary to transport people to camps prior to exterminating them?

  You need to be aware that the so-called testimonies and confessions from Holocaust survivors and convicted Nazis are extremely unreliable. Read about the Allies’ torture of Auschwitz-commandant Rudolf Höss here (in English): http://www.rense.com/general68/hoss.htm

  A slightly more condensed article in Norwegian here: http://gasskammer.blogspot.no/2012/06/auschwitz-kommandant-rudolf-hoss.html

  Kurt Gerstein (google) confessed to gassing 25 million Jews, btw. Does this mean it’s true?

  Whether or not Hitler received his instructions from God we cannot prove or disprove. But to me Hitler certainly was a great hero – and I wish England/world Jewry hadn’t declared war on him and Germany.

  Have you ever stopped to think about all the suffering millions and millions of people in the East Bloc countries lived through for so many decades? If the ”good” contries had joined Hitler in fighting the communists, all this pain could have been avoided.

  And without Hitler’s sacrifice on the eastern front, maybe all of us would be speaking Russian now.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Betyg: 0 (av 0 röster)
 • Kattsvans skriver:

  Vart tog 6 miljoner judar vägen då??? Man hade folkräking även på 40-talet

  VA:F [1.9.22_1171]
  Betyg: 0 (av 0 röster)
  • Kalle med kniven skriver:

   Japp det hade man och efter kriget steg den judiska folkmängden i ryssland o usa med flera miljoner.. lägligt va

   VA:F [1.9.22_1171]
   Betyg: 0 (av 0 röster)
  • Aria skriver:

   De åkte vit-bussarna till Sverige för att göra livet surt för Arierna i Sverige m.fl. andra länder.

   VA:F [1.9.22_1171]
   Betyg: 0 (av 0 röster)
 • pär sjögren skriver:

  Den som inte inser att förintelsen används mot oss för att lägga på oss nån form av skuldkänsla eller att vi är för nån form av folkmord spottar kämpar som horst Mahler, German Rudolf etc rätt i ansiktet.
  Hur man ens kommer på tanken är för mig obegripligt.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Betyg: 0 (av 0 röster)
 • skriver:

  Never regret 6000000

  VA:F [1.9.22_1171]
  Betyg: 0 (av 0 röster)
 • Svenka skriver:

  En stilla undran bara – ni är antisemiter och vill inte ha judar i Sverige. Nazister som finns i andra länder vill inte ha några judar där heller.
  Ni vill heller inte att de ska ha en egen stat. Var ska de ha sin plats tycker ni?

  VA:F [1.9.22_1171]
  Betyg: 0 (av 0 röster)
  • Död Åt Mångkulturen skriver:

   Mars

   VA:F [1.9.22_1171]
   Betyg: 0 (av 0 röster)
  • Aria skriver:

   Där de kommer i från från början (INGENSTAN). Det finns faktisk flera semit-folkgrupper än judarna som aldrig haft något eget land men gör anspråk på det, såsom s.k. asyriska folket, (judar som övergått till kristendom (men bär samma blod och beteende).
   judarna är mot nationalism men vill ha en nation med vilket pris som helst!!!

   VA:F [1.9.22_1171]
   Betyg: 0 (av 0 röster)
  • Judiska mänskliga rättighetskommitéen skriver:

   Bara det allra bästa är gott nog för judarna. Judarna kommer att tilldelas en helt egen plats i himmelriket!

   VA:F [1.9.22_1171]
   Betyg: 0 (av 0 röster)
 • Gir de avkall på sin jødedom tror jeg de kan integreres. Første steg må være å fjerne deres makt, forby jødedommen og oppløse Israel.

  Det store problemet er at jødene har så kolossalt mye makt. Vi kan kanskje ikke utrydde jødene fysisk, t.o.m. Hitler og Himmler var i opposisjon til dette og ville sende de til Madagaskar, men vi kan utrydde deres makt og deres satanistiske tradisjoner.

  ”Antisemitt” er et meningsløst ord. Jødene er ikke mer semitter enn araberne.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Betyg: 0 (av 0 röster)
 • Från Dalarna skriver:

  http://janmilld.wordpress.com/begin/

  Fyra år efter nobelpriset till Menachem Begin:

  “Vår ras är härskarrasen. Vi judar är gudomliga gudar på denna planet. Vi är så olika från underlägsna raser som de är från insekter.

  I själva verket, jämfört med vår ras, andra raser är djur och djur, boskap till bästa. Andra raser betraktas som mänskliga exkrementer. Vårt öde är att härska över de underlägsna raser.

  Vårt jordiska rike skall styras av vår ledare med en stav av järn. Massorna kommer att slicka våra fötter och tjäna oss som våra slavar. “

  Begin, israelisk premiärminister 1977-1983, i tal till Knesset. (Amnon Kapeliouk, ”Begin and the Beasts”, New Statesman, 25 juni 1982)

  VA:F [1.9.22_1171]
  Betyg: 0 (av 0 röster)
  • Annika skriver:

   Så säger ju ni också!

   VA:F [1.9.22_1171]
   Betyg: 0 (av 0 röster)
   • Aria skriver:

    Ska man tolka det som ett erkännande över att Nationalsocialisterna har synat er på rätt sätt??
    Men tänk själv! Hur skulle det se ut om ett slavfolk (judar) skulle styra tex Arierna (Ett herrefolk)????

    VA:F [1.9.22_1171]
    Betyg: 0 (av 0 röster)
  • Aria skriver:

   ”Judarnas ledare ska styras med min stav när den är som järn. Massorna (judarna) kommer att slicka min stav och tjänar oss (Arier) som våra slavar. “

   Aria, född 1957, i tal till nationalsocialisterna. den 24 januari 2013.

   VA:F [1.9.22_1171]
   Betyg: 0 (av 0 röster)
 • Annika skriver:

  2012!

  VA:F [1.9.22_1171]
  Betyg: 0 (av 0 röster)
 • Olof Mattisson skriver:

  Funderar på en sak angående: det kan mycket väl hända att revisionisterna har rätt vad beträffar antalet dödade judar och andra, och vad beträffar tillvägagångssätten. Man ska inte okritiskt anamma alla påståenden om hitlerregimens förbrytelser. Men att alla påståenden om STALINREGIMENS förbrytelser är sanna verkar alla ta för givet. Där citerar man helt okritiskt alla uppgifter från amerikanska och andra kalla kriget-ideologer. Tänk om det faktiskt är så att varken hitlerregimens eller stalinregimens förtryck och övergrepp var så svåra som det påståtts…och kanske antalet offer för de allierades bombkrig också har överdrivits?

  VA:F [1.9.22_1171]
  Betyg: 0 (av 0 röster)
 • Mathias skriver:

  Det var väldigt fint skrivet av er, tackar som fan för att ni öppnade min icke logiska tankeförmåga, men jag ser nu hur högt uppsatta personer (sionister) inom Aftonbladet, SVT och TV4 m.m. valt att följa den mycket strikta kommunistiska läran stenhårt, ett skrämmande scenario för framtida generationer (tänker själv inte skaffa några barn p.g.a. det mångkulturella samhället) när små potatis (som faktiskt älskas) censureras, inte minst i form av inställda luciatåg, pepparkaksbak och skolavslutning med nationalsång.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Betyg: 0 (av 0 röster)
 • Anna skriver:

  Kan någon hjälpa mig med den här sidan? OM det dem skriver om är sant eller inte? Pls det är en uppgift i skolan! TACKKKKKKKKKK

  VA:F [1.9.22_1171]
  Betyg: 0 (av 0 röster)
  • Conny skriver:

   Anna för Guds skull, lämna den här sidan nu. Det är ingen sida för någon som med all sannolikhet inte är det minsta källkritisk. Ingen har rätt att kommentera på den här sidan sanningshalt (med tanke på att det som påstås här i mångt och mycket inte kan bevisas). Men jag kan ur min högst oprofessionella synpunkt säga att den här hemsidan är fylld med mer dynga än Augeas stall från berättelsen om Herkules.

   VA:F [1.9.22_1171]
   Betyg: 0 (av 0 röster)
 • aaaaa skriver:

  En fråga:
  Om vi för ett ögonblick skippar diskussionen kring huruvida förintelsen ägt rum och gör tankeexperimentet att den HAR ägt rum, att ca 5-6 miljoner judar (och diverse andra för Hitlers regim misshagliga individer och grupper)gasats ihjäl och bragts om livet på andra sätt, och att detta skulle gå att bevisa bortom allt rimligt tvivel, hur skulle ni då ställa er till det hela? Skulle ni tycka att det var rätt att förintelsen ägt rum, eller skulle ni fördöma den? Märk väl att jag använder ordet tankeexperiment, vill inte att ni trasslar in er i ändlösa diskussioner kring huruvida den faktiskt ägt rum.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Betyg: 0 (av 0 röster)
 • Väx upp!!! skriver:

  Alltså förintelsen är så väldokumenterad att den som förnekar att det hände saknar intelligens. Fan vad stört att påstå nåt annat!

  VA:F [1.9.22_1171]
  Betyg: 0 (av 0 röster)
 • NYA HÅRDA BUD FRÅN MOSES
  ———————————————-
  FÖRSTA BUDET 
  Du skall inga andra gudar hava jämte Förint€£$€n.

  ANDRA BUDET 
  Du skall icke tvivla på Förint€£$€n.
  Ty åsiktspolisen skall icke låta den bliva ostraffad, 
  som tvivlar på Förint€£$€n.

  TREDJE BUDET 
  Tänk alltid på Förint€£$€n, så att du inte får några egna tankar. 

  FJÄRDE BUDET 
  Hedra judar och judinnor, för att det må gå dem väl, 
  och de må länge ljuga i vårt land. 

  FEMTE BUDET 
  Du skall icke dräpa myten om Förint€£$€n.

  SJÄTTE BUDET 
  Du skall icke begå Förint€£$€brott.

  SJUNDE BUDET 
  Du skall icke stjäla uppmärksamhet från Förint€£$€n.

  ÅTTONDE BUDET 
  Du skall icke avslöja alla falska vittnen om Förint€£$€n.

  NIONDE BUDET 
  Du skall icke ha begärelse till sanningen om Förint€£$€n.

  TIONDE BUDET 
  Du skall icke ha begärelse till sanningen om judarnas banker,
  ej heller om deras tidningar och TV-bolag, 
  ej heller om de förrädare, som sålt sig till judarna. 

  VA:F [1.9.22_1171]
  Betyg: 0 (av 0 röster)
 • Hans skriver:

  Ni måsta vara sjuka allihopa, tycker synd om er.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Betyg: 0 (av 0 röster)
 • Simon Lindberg skriver:

  Sa Hans som stod och viftade med pamfletten om att jorden faktiskt är platt!

  VA:F [1.9.22_1171]
  Betyg: 0 (av 0 röster)
 • Christian Hamilton skriver:

  Om vi är sjuka så är det bara lite höstsnuva, men du verkar lida av en betydligt värre åkomma. Du har lärt av överheten att inte längre tänka själv, det är dig det är synd om med en sådan psykisk defekt.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Betyg: 0 (av 0 röster)
 • Kettil F. skriver:

  ”Vad är er revisionisters tyngsta argument mot förintelsen? Jag var i Auschwitz och jag har hört judars föreläsningar kring auschwitz.”

  Det tyngsta argumentet mot ”förintelsen” är givetvis att den KAN inte ha hänt! Det är inte fysiskt möjligt att ta livet av 6.000.000 människor i så få ”gaskamrar” under så få år och dessutom kremera alla 6 miljonerna i ett ynka dussin kremeringsugnar så att det endast återstår aska av t.o.m. kraniet!!

  Ta en spade med dig nästa gång du besöker ”auschwitz-world” och gräv själv. Jag garanterar att du får gräva dig hela vägen till Kina innan du hittar ett enda gammalt judekranium från någon som avlivats med ”Cyklon-B”.

  Jag har en motfråga till dig: ”Vad är ditt tyngsta argument för att människan kan flyga över Atlanten genom att enbart flaxa med armarna?”

  VA:F [1.9.22_1171]
  Betyg: 0 (av 0 röster)
 • Baron Skugga skriver:

  Ingen har påstått att 6 miljoner judar gasades i Auschwitz.
  De ”officiella” talen, som de presenteras på Wikipedia är följande”

  ”At least 960,000 Jews were killed in Auschwitz. Other victims included approximately 74,000 Poles, 21,000 Roma (Gypsies), and 15,000 Soviet prisoners of war; and 10,000-15,000 members of other nationalities (Soviet civilians, Czechs, Yugoslavs, French, Germans, and Austrians).”

  Siffran 6 miljoner är en hypotetisk totalsiffra på likviderade judar under hela Naziperioden. Däri ingår de döda i samtliga koncentrationsläger, massarkebuserade, omkomna i krigsproduktionen, stupade i strid m.m.
  Märk väl att jag inte yttrar mig om de sanna talen, som ju är högst omstridda.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Betyg: 0 (av 0 röster)
 • Aria skriver:

  Det är bra Ketill F, att det finns såna kloka människor som Du, som kan tala såna som semiten Ahmed, till rätta.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Betyg: 0 (av 0 röster)
 • Kettil F. skriver:

  ”Ingen har påstått att 6 miljoner judar gasades i Auschwitz. De “officiella” talen, som de presenteras på Wikipedia är 1.080.000”

  Jaha, goddag yxskaft! Det blir fortfarande nästan 1.000 lik per dag som du ska trolla bort spårlöst. Lägger du fem lik ovanpå varandra blir det ändå en area på 216.000 kvadratmeter (ca. 30 fotbollsplaner!) runt lägret där det måste finnas lik att hitta. De har letat i 70 år snart och ännu så har de inte hittat några massgravar.

  Det tyngsta argumentet är FORTFARANDE att det INTE KAN ha hänt. Spelar ingen roll om du sänker siffran från 6.000.000 till 100.000 eller 10.000 eller 1.000 eller ens 10 stycken! Ett kranium försvinner inte av sig självt.

  Hur många gånger du än minskar antalet judelik ända ned till ett enda så finns det fortfarande minst detta lik att gräva upp! Så ta din spade och börja gräv tills du hittar det.

  Glöm inte ditt kinesiska lexikon. Du lär behöva det när du grävt klart.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Betyg: 0 (av 0 röster)
 • Erik H skriver:

  Så 1.6 milliarder muslimer har ikke forstått noe som helst?

  Er du rasist? XD

  VA:F [1.9.22_1171]
  Betyg: 0 (av 0 röster)
 • Aria skriver:

  Rille, Är det verkligen ”självklart” att aktuella påhitt har ägt rum???? Om du verkligen menar det, ska du tycka synd om dig själv!!!!!!!

  VA:F [1.9.22_1171]
  Betyg: 0 (av 0 röster)
 • Linda skriver:

  En riktigt sjuk människa förnekar förintelsen.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Betyg: 0 (av 0 röster)
 • Linda skriver:

  Man blir mörkrädd att läsa vad du skriver. Hur kan man vara så kall.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Betyg: 0 (av 0 röster)
 • Död Åt Mångkulturen skriver:

  En sjuk människa säger saker som saknar bevis!
  Förintelsen är det största lögnen i männsklighetens historia.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Betyg: 0 (av 0 röster)
 • Anonym skriver:

  Fel, lilla vän! De sjukaste människorna är de som förnekar vitas rätt att existera.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Betyg: 0 (av 0 röster)
 • Annika skriver:

  Varför sväljer ni då den versionen med hull och hår? Kommer ju alltid finnas konspirationsteorier, korkat att tro på dem.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Betyg: 0 (av 0 röster)
 • Simon Lindberg skriver:

  Varför tror du då på dem? Förint€l$en är väl den största konspirationsteorin världen skådat?!?

  VA:F [1.9.22_1171]
  Betyg: 0 (av 0 röster)
 • Annika skriver:

  Ja det finns ju bra många fler belägg och vittnesmål på att det har skett än motsatsen. Att du inte kan erkänna att du faktiskt inte vet nånting egentligen tyder ju på att du har svalt en historia som passar dig. Du verkar inte ha förmåga att tänka längre än en åsikt som blir serverad dig.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Betyg: 0 (av 0 röster)
 • Simon Lindberg skriver:

  Haha. Ta och läs upp det igen framför spegeln för dig själv. Jag har tagit emot information och läst mycket från BÅDA sidor för att bilda mig en uppfattning. Har DU någonsin läst en bok från någon som förnekar förintelsen??

  VA:F [1.9.22_1171]
  Betyg: 0 (av 0 röster)
 • Annika skriver:

  Varför väljer ni att inte tro på förintelesen? Det borde ju glädja er!

  VA:F [1.9.22_1171]
  Betyg: 0 (av 0 röster)
 • Simon Lindberg skriver:

  Läs min kommentar igen så förstår du varför jag väljer att inte tro på det. För att det finns betydligt fler och tyngre bevis som talar emot än för. Det kommer du med se om du vidgar dina vyers lite och slutar vara så förbannat inskränkt och indoktrinerad.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Betyg: 0 (av 0 röster)
 • Annika skriver:

  Det går ju att vända och vrida hur som helst på en historia, frågan är vad man väljer att tro på och varför. Det förnuftiga i ditt fall vore ju att säga att du faktiskt inte vet för du var inte där. Du har läst böcker och valt att tro på dom. Att du är så övertygad om din sak tyder ju på att du är rätt begränsad i ditt sätt att tänka.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Betyg: 0 (av 0 röster)
 • Död Åt Mångkulturen skriver:

  Att påstå att förint€l$en är sann är som att påstå att Kristendomen är vetenskapligt bevisad!

  VA:F [1.9.22_1171]
  Betyg: 0 (av 0 röster)
 • Simon Lindberg skriver:

  Så du menar att du var där alltså?

  VA:F [1.9.22_1171]
  Betyg: 0 (av 0 röster)
 • Aria skriver:

  David Ingvarsson och Annika m.fl. judisar, kan ni sitta lugn och utan att vara påverkad av alla dessa judepropaganda om bl.a. påstådda ”Förint€l$en”, och räkna ut en mycket lätt beräkning för att kunna inse sanningen någon gång.
  Hur kan Tyskland (som enligt judarnas eget påstående inte bara bestod av s.k. nazister, utan många var judarnas vänner och därmed alltså motståndare till Hitler) som vid påstådda tillfällen (alltså under den tid då påstådda ”Förint€l$en” ska ha ägt rum) ha kunnat samla in alla dessa judar som dessutom gömde sig överallt i världen, för att bl.a. gasa ihjäl dem, när tyskar samtidigt, vid flera fronter, krigade mot flera av världens dåtida supermakter. Enligt mina beräkningar så är påståendet tekniskt omöjligt. Även om judarna skulle själva på ett frivilligt sätt ha stått i kö för att avrättas.
  Jag har också en mycket allvarlig fråga till er och alla andra sionister som ALLTID kommer med påstådda ”Förint€l$en”. Hur kan judarna själva bete sig så förskräckligt illa mot omvärlden (t.ex. mot folket i Gasa), hota iranska folket med bombningar (trots att det var en av Ariernas kungar i Persien som befriade judarna från slaveri), trolla bort folkets pengar genom fingerade s.k. konkurser m.m. och m.m. om det judiska folket själva hadde verkligen varit föremål i det påstådda ”Förint€l$en” ?????????
  Är det inte så att man ska se sig själv i andra???? Eller??????

  VA:F [1.9.22_1171]
  Betyg: 0 (av 0 röster)
 • Anonym skriver:

  Det gäller väl inte bara kristendomen, utan även islam, judendomen, buddhism coh alla andra religioner också?

  VA:F [1.9.22_1171]
  Betyg: 0 (av 0 röster)
 • Anonym skriver:

  Det gäller väl inte bara kristendomen, utan även islam, judendomen, buddhism och alla andra religioner också?

  VA:F [1.9.22_1171]
  Betyg: 0 (av 0 röster)

 • Kommentera

  E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *