Är vi fiender till demokratin som bör förbjudas av staten?

Av ,
Chefredaktör
68

IDEOLOGI. Martin Saxlind bemöter i den här artikeln påståendet att Nordiska motståndsrörelsen är antidemokratisk och därför borde förbjudas av den demokratiska staten.

Nordiska motståndsrörelsen är fientlig till demokratin och bör därför förbjudas av svenska staten. Detta är ett resonemang som brukar framföras i tidningar och på sociala medier efter att någon politiskt korrekt individ blivit kränkt och upprörd av att ha sett Motståndsrörelsens aktivister dela ut flygblad i dennes hemstad. Resonemanget framförs ibland av väldigt politiskt primitiva amatörtyckare, ibland av ledarskribenter och andra proffstyckare.

”Ni skulle inte låta oss göra detta i ert samhälle, därför ska inte ni få göra det i vårt samhälle”, är ett enkelt resonemang att förstå oavsett politisk bildningsnivå. Att det inte är särskilt genomtänkt är en annan sak. Man kan till exempel konstatera att våra belackare här inte gör anspråk på att ställa sig över oss moraliskt, utan det är ”öga för öga, tand för tand” som gäller; våra fiender vill förtrycka oss samtidigt som de anklagar oss för att vara potentiella förtryckare. Det är ett hyckleri och en dubbelmoral i sig. Så till att börja med kan vi alltså fastslå att alla våra fiender som vill förbjuda oss åtminstone inte står över oss moraliskt.

”Demokratin” finns inte
Jag menar vidare att det inte går att vara ”fiende till demokratin” eftersom demokrati är ett begrepp som kan betyda vad som helst. Det finns ingen generell och enhetlig demokrati som man kan vara för eller emot. Seriösa och nyanserade ställningstaganden kan endast göras beträffande klart specificerade fenomen.

Några få exempel som visar hur demokrati kan betyda i princip vad som helst:

* Både Nordkorea och USA kallar sig idag för demokratier.

* Demokratins vagga sägs vara antikens Grekland, där varken kvinnor eller utlänningar hade rösträtt. Det hade knappast setts som demokratiskt i t.ex. dagens Sverige.

* Storbritannien sägs vara den första parlamentariska demokratin och samtidigt som landet styrdes demokratiskt var det världens mest imperialistiska samhälle. Både Storbritannien och USA säger sig ha spridit demokrati och civilisation genom sin tidigare och nuvarande imperialism. Samtidigt har antiimperialistiska rörelser hänvisat till demokrati när de gjort motstånd mot dessa stater.

* Vad gäller ras har demokratiskt styrda stater som USA, Israel och Sydafrika haft lagar som upprätthållit rassegregation. Och i Sverige av idag är det enligt vissa odemokratiskt att vara emot invandring.

Deutsche Demokratische Republik (DDR) – ett av många ”demokratiska” samhällen som vi sett genom historien.

Uppenbarligen är ”demokrati” något väldigt föränderligt och flexibelt. Att försöka tvinga Motståndsrörelsen att ta ställning till ett så obestämbart fenomen är intellektuellt ohederligt. Det är simpel populism där våra fiender vet att de flesta i Sverige är positiva till begreppet demokrati och därför kommer bli skeptiska till vår organisation om vi målas upp som ”antidemokratiska”.

Demokrati som nihilism
Egentligen är demokrati bara ett sätt att fatta beslut på, det handlar om en beslutsprocess och resultatet av den processen kan principiellt sett bli vad som helst. Och den gode demokraten ska alltid foga sig efter de beslut som fattats av majoriteten.

Eftersom en majoritet, i teorin, helt i enlighet med demokratiska principer kan förtrycka en minoritet har kritiker till demokratin ofta kallat demokratin för ”majoritetens tyranni”. För att förhindra att majoriteter förtrycker minoriteter har stater genom historien infört begränsningar av demokratin. Detta har bland annat skett genom att man infört konstitutioner som skyddar individers rättigheter och hindrar den demokratiskt styrda staten från att kränka dessa rättigheter.

Jag personligen hyser ingen religiös tro på den demokratiska majoritetsprincipen (att majoritetens åsikt alltid är den bästa åsikten). Tvärtom anser jag att majoriteter ofta har haft fel och jag tycker att det är problematiskt när ingen enskild politiker kan hållas fullt ansvarig för ett beslut som har fattats kollektivt av en grupp.

Att blint tro på och acceptera en skadlig politik bara för att den har stöd av en majoritet av de röstberättigade är förkastligt. En sådan övertro på demokratin blir en sorts nihilism där man accepterar vilka negativa konsekvenser som helst så länge det är en majoritet som har fattat de skadliga besluten. Rätt är helt enkelt rätt och fel är fel, detta även om en majoritet påstår att fel är rätt och att rätt är fel.

Därför har Motståndsrörelsen rätt att kämpa emot t.ex. massinvandring även om en majoritet av det svenska folket skulle vara positiva till ”mångkulturen”. Det handlar om vad som är rätt och fel, inte vem som har mest väljare bakom sig.

”Värdegrundsdemokratin” hotar yttrandefriheten
I västvärlden av idag har kulturmarxister förvridit begreppet demokrati till att vara synonymt med deras egna värderingar, varför människor som är politiskt inkorrekta kan stämplas som ”odemokratiska” trots att en ”riktig demokrati” borde tolerera alla åsikter.

Exempel på detta är hur det numera ses som ett ”demokratiproblem” att det inte råder total ”jämlikhet” på arbetsplatser, i hemmet eller inom politiken. Alla kön, etniciteter och sexuella läggningar ska inte bara ha samma rättigheter, de ska också uppnå samma resultat överallt. När verkligheten säger att dessa grupper egentligen är ojämlika förespråkar vänstern politiska tvångsåtgärder som kvotering för att tvinga fram en onaturlig jämlikhet.

Dagens ”demokratiska värderingar” utgör ett hot mot yttrandefriheten.

I demokratins namn jagar vänsterextremister också oliktänkande på samma vis som kyrkan en gång i tiden jagade kättare. Har du politiskt kontroversiella åsikter ska du inte få vara anonym, du ska hängas ut, trakasseras, diskrimineras på arbetsmarknaden och blir du attackerad av politiskt ”rättänkande” terrorister får du skylla dig själv (som Fredrik Reinfeldt sa under sin tid som statsminister om sverigedemokrater som blivit fysiskt attackerade på grund av sina åsikter).

De dissidenter som inte låter sig skrämmas av extremvänstern och deras allierade i de etablerade partierna och på de liberala tidningsredaktionerna tvingas ofta istället kämpa mot hela statsmakten. Censurlagar som hets mot folkgrupp-lagen i Sverige och de lagar som förbjuder förintelserevisionism i andra länder antingen tystar eller fängslar människor med ”fel” åsikter. Förespråkandet av rena förbud mot politiska organisationer som Nordiska motståndsrörelsen och Gyllene gryning är ett annat exempel på åsiktsförtrycket som brett ut sig i västvärlden.

Den här sortens ”värdegrundsdemokrati” tar jag avstånd från, inte bara för att den bakomliggande tanken och det praktiska utförandet är ”odemokratiskt” – utan främst för att de kulturmarxistiska värderingar som här upphöjs till icke-förhandlingsbara normer är sinnessjuka och osunda. Att vårt samhälle för en sjuk politik är i mina ögon värre än att politiken drivs igenom med odemokratiska metoder. Men alla de som verkligen vurmar för sann demokrati bör hata vänstern för dess försök att pervertera demokratibegreppet. Man kan inte säga att t.ex. Sverige är en demokrati med yttrandefrihet om man både förbjuder kontroversiella åsikter från att yttras och förbjuder politiska partier som Nordiska motståndsrörelsen.

Egentligen är ordet ”värdegrundsdemokrati” helt fel ord för att beskriva det här fenomenet. Det vi ser är snarare en ”värdegrundsdiktatur” där det demokratiska inslaget bara är en snävt regisserad politisk teaterpjäs där personer och partier med rätt värderingar låtsas tävla om folkets stöd, medan de verkligt oliktänkande med hjälp av odemokratiska medel förtrycks och ständigt hindras från att vara en del av den demokratiska processen. Till exempel får representanter för Motståndsrörelsen aldrig vara med i livesända debatter på TV eller radio för att försvara oss, varför vår politik i offentligheten hela tiden blir definierad av våra fiender.

Demokrati och nationalsocialism
Nationalsocialismen har ett ambivalent förhållande till demokratin. I Tyskland lyckades NSDAP erövra makten genom demokratiska val. Efter maktövertagandet förde Adolf Hitler också en rak dialog med det tyska folket där han förklarade att han ville ha si och så många år på sig för att lösa problemet med arbetslösheten och genomföra andra samhällsreformer, vilket är mer än man kan säga om dagens demokratiska politiker som ständigt lovar guld och gröna skogar under valrörelserna för att när de väl kommit till makten utan några som helst konsekvenser bryta alla sina vallöften. Tredje riket höll också folkomröstningar i viktiga frågor och vissa nationalsocialister beskrev samhället som en germansk demokrati med inslag av folkstyre.

Vidare kan det nämnas att vapenlagstiftningen i Tredje riket var väldigt frihetlig. Den nationalsocialistiska staten ville nämligen i grund och botten ha ett starkt och fritt folk, precis som USA:s grundare resonerade när de godkände det andra tillägget (rätten att bära vapen) till den amerikanska konstitutionen. (Detta kan jämföras med dagens Sverige där vi har restriktiva vapenlagar eftersom staten vill ha ett ofritt och kuvat folk som inte kan göra motstånd mot förrädiska politiker.)

De antidemokratiska inslagen i Tredje riket måste också vägas mot den historiska kontext samhället existerade i. Tyskland riskerade på den här tiden att utsättas för en blodig bolsjevikrevolution i stil med den ”ryska” revolutionen (som egentligen bör kallas ”den judiska revolutionen i Ryssland”). Att inskränka kommunisternas politiska rättigheter i Tyskland för att rädda det tyska folket undan det ödet bör anses rimligt.

Samtidigt stod det klart att det första världskriget inte lyckats avgöra konflikten mellan de västerländska stormakterna och de nya gränsdragningarna efter kriget lade grunden för nya konflikter i Europa. I öst fanns också hotet från Sovjet som stod redo att gå i krig för den kommunistiska världsrevolutionen. Till och med tänkare som den tyske författaren Oswald Spengler, som inte var odelat positiv till NSDAP, förutsåg ett andra världskrig som skulle bli mer avgörande och mer blodigt än det första. Så det var inte konstigt att Tyskland och många andra europeiska stater i den här konfliktfyllda tiden innan andra världskriget utvecklades i en mer totalitär riktning. Även demokratier som Sverige, USA och Storbritannien förbjöd under den här perioden oppositionella grupper och satte dissidenter som på olika sätt hotade den etablerade ordningen i respektive land i fängelse eller koncentrationsläger.

Under mer fredliga förhållanden skulle ett nationalsocialistiskt samhälle kunna vara betydligt mindre hierarkiskt och auktoritärt. Nationalsocialismens essens är inte något specifikt statsskick eller politiskt program som måste följas slaviskt. Det grundläggande i nationalsocialismen är rasmedvetenheten; att sätta det egna folket främst och skapa ett samhälle i harmoni med naturlagarna.

Nationalsocialismen är inte heller en oligarkisk rörelse som syftar till att tillsätta en diktatorisk elit som ska sko sig på folket och hålla alla andra individer och grupper borta från makten. Det beteendet känns däremot igen från både kommuniststater och liberala demokratier. Nationalsocialismen är positiv till meritokrati och social rörlighet, att alla oavsett deras ekonomiska bakgrund ska kunna uppnå sin fulla potential för att kunna leva ett så bra liv som möjligt samt vara till så stor nytta som möjligt för samhället. Det gäller även inom politiken och innebär att den nationalsocialistiska staten skulle välkomna att medborgare engagerar sig politiskt om de vill samhället väl och har talang för politik. Politikerna ska tjäna folket, inte härska för sin egen vinnings skull.

Ett politiskt engagemang behöver dock inte nödvändigtvis ske genom att man går med i ett av flera olika konkurrerande politiska partier som i dagens representativa parlamentariska demokrati. Enskilda personer kan istället kandidera till lokala eller nationella parlament och bli folkvalda på sina personliga meriter. Detta skulle vara mer demokratiskt än vad partiväldet i Sverige är idag, för idag kan den enskilde väljaren nästan aldrig influera vilken politiker som ska företräda honom eller henne i t.ex. riksdagen. Idag är väljarna tvingade att rösta på något av de stora etablerade partierna som i sin tur har rätt att bestämma vilka specifika personer som ska bli ”folkvalda”. Med ett mer personligt politiskt engagemang blir politikerna också mer personligt ansvariga inför sina väljare och kan inte längre gömma sig bakom en partietikett.

De politiska partierna fungerar alltså idag som ett onödigt filter mellan folket och politiken. Partierna är också organisationer med egna ekonomiska intressen som är svåra att övervaka för den enskilde väljaren. Det vore mycket lättare för väljare att bevaka enskilda politiker i ett system där man kräver att alla politiker är transparenta med sin privatekonomi. Tar man bort partierna ur den politiska ekvationen skulle politikerna också bli mer intresserade av att kompromissa för att uppnå positiva politiska resultat, istället för att politiken som idag förblir ett fulspel mellan olika politiska lag som ägnar sig åt intriger, oärligt positionerande och spelteoretiskt tänkande för att just deras komplexa koalition ska kunna vinna nästa val.

I dagens mångkulturella och politiskt splittrade samhälle krävs det politiska censurlagar, omfattande övervakning och ett kraftigt socialt förtryck för att hålla ihop samhället. Nationalsocialismens kritiker menar därför att vi nationalsocialister skulle behöva en ännu mer förtryckande samhällsordning för att tvinga alla som idag bor i Sverige att acceptera vår politik. Men detta stämmer inte då vi, genom att stoppa massinvandringen och humant repatriera människor som inte hör hemma här, skulle skapa ett etniskt homogent samhälle genomsyrat av folkgemenskap. I vårt homogena samhälle skulle det per automatik finnas mindre konflikter och motsättningar, det skulle istället finnas en naturlig politisk enighet som organiskt växer fram ur folket. I det nationalsocialistiska samhället skulle politikens mål vara mer självklart och statiskt än i dagens samhälle där det saknas högre mål som alla förstår och strävar efter, men å andra sidan skulle taket vara högre för debatter om vilka vägar och medel som bäst leder till vårt mål.

Den som mer i detalj vill veta hur Nordiska motståndsrörelsen önskar att vårt samhälle ska fungera i framtiden kan läsa ”Vår väg”. Har man inte ens läst vårt partiprogram har man ingen rätt att fördöma oss och hävda att vi bör förbjudas.

Sammanfattningsvis skulle jag här säga att nationalsocialismen varken är för eller emot demokrati. Nationalsocialismen är en världsåskådning som ger livet mål och mening; dagens demokrati (den parlamentariska demokratin) är ett politiskt system som fastslår hur politiska beslut bör fattas. Nationalsocialismen sätter målet främst (det egna folkets väl) och kan i strävan mot det målet använda vissa inslag av parlamentarism och folkstyre.

Detta ambivalenta och icke-dogmatiska förhållningssätt till demokratin är inte unikt för nationalsocialismen. Många andra världsåskådningar, ideologier och religioner har ett liknande förhållande till demokratin. Marxismen har t.ex. funnits i både demokratiska och odemokratiska former och kristendomen har gått från att ideologiskt understödja absoluta monarkier till att acceptera den nuvarande demokratiska ordningen.

Demokrati och revolution
Historiskt sett infördes den moderna demokratin stegvis genom blodiga revolutioner mot den gamla och monarkistiska ordningen. Demokraterna var radikala och ansåg att förändringarna de kämpade för innebar förbättringar och framsteg. De som var emot demokratiska reformer eller revolutioner ansågs vara konservativa och reaktionära.

Idag har det blivit tvärtom. Det har i västvärlden uppstått en enorm självgodhet och konservatism kring den liberala demokratin. Gårdagens revolutionära förändringsivrare säger idag att vi nått ”historiens slut” och att större politiska förändringar inte längre är önskvärda eller ens möjliga.

Den hållningen anser jag vara absurd och historielös. Alla politiska system kan förbättras och dagens liberala demokrati fungerar ur många synvinklar väldigt dåligt. Den liberala demokratin har historiskt sett existerat under en väldigt kort tidsperiod, men trots det har det politiska systemet redan hunnit tillåta stora problem som massinvandringen och olika miljökriser att uppstå. På under 50 år har den liberala demokratin lyckats omvandla Sverige från ett förhållandevis välfungerande och etniskt homogent folkhem till en mångkulturell värdegrundsdiktatur med öppna gränser och allmänt kaos.

I Sverige och andra liberala demokratier påstås det dock fortfarande råda yttrandefrihet. Men poängen med yttrandefrihet är inte att populära åsikter ska få framföras, utan verklig yttrandefrihet är när systemet tolererar även kontroversiella och impopulära åsikter. Sveriges yttrandefrihet är ändå sedan länge inskränkt och kraftigt hotad, men det är ännu inte olagligt att uttrycka ”antidemokratiska” åsikter i vårt land.

Det går också att genom demokratiska val och beslut i Sveriges riksdag förändra vår grundlag och vårt statsskick – det gjordes till exempel 2010 när en riksdagsmajoritet, förvisso helt utan att tillfråga det svenska folket i frågan, beslutade att Sverige måste förbli ett mångkulturellt samhälle. Alltså är det enligt demokratins egna regler tillåtet att förespråka radikala politiska förändringar och det går lagenligt att genomdriva förändringarna, om man vinner ett tillräckligt stort stöd från Sveriges väljare. Det finns därmed inget som innebär att ”antidemokratiska” åsikter är kriminella eller per automatik leder till kriminalitet, varför politiker och andra opinionsbildare bör sluta upp med att hetsa om ett förbud av Nordiska motståndsrörelsen och andra lagliga organisationer som stämplas som ”odemokratiska”.

Man får kritisera Sveriges statsskick och det är rimligt. Om vår liberala demokrati inte tolererade kritik och välkomnade politiska förbättringar vore den i sig totalitär och odemokratisk.

Anser man att demokratin av idag verkligen är det optimala samhällssystemet och något som en majoritet av människorna i Sverige förstår och brinner för, då borde man inte frukta konkurrens och kritik från rörelser som förespråkar ett annat samhälle. Varje land som förbjuder Nordiska motståndsrörelsen eller liknande rörelser erkänner att de inte längre tror på den liberala demokratins överlägsenhet.

Dela artikeln på sociala medier:

Kommentarerna är efterhandsmodererade. Den som kommenterar är själv juridiskt ansvarig för innehållet i kommentaren. För att delta i diskussionen, läs våra regler här.

Lämna en kommentar

68 Kommentarer till "Är vi fiender till demokratin som bör förbjudas av staten?"

Meddela om
avatar
Sortera efter:   Senaste | Äldst | Mest röstad
Edlund
Medlem
Nybörjare

Riktigt bra artikel Saxlind!

Jeff
Gäst
Nybörjare

Viktigt artikel som kommer få många människor att ta sig en funderare. Bra Saxlind!

Caesar
Gäst
Nybörjare

Välskrivet och viktigt!

Nationalsocialism står för folkstyre via folket och för folket.

”Demozisterna” står för det okunniga flertalets diktatur.

Anders Möller
Gäst
Nybörjare
Anders Möller

Skenet av det ”okunniga flertalets diktatur”. Egentligen plutokrati och oligarki.

Kapten Archibald Haddock
Gäst
Nybörjare
Kapten Archibald Haddock

”The freedom Germany needs is the […] unlimited freedom of thought, of religion, of science not the freedom to rule itself badly.” — Houston Stewart Chamberlain

Eva
Gäst
Nybörjare
Eva

Djävligt klokt av det politiska geniet H S Chamberlain
Rekommenderar hans böcker
Arisk världsåskådning
Politiska ideal
Demokrati och frihet

Slangbella
Gäst
Nybörjare
Slangbella

Europa är vita mannens kontinent. Alla andra raser här är bara tillfälliga besökare.

Blipp
Gäst
Nybörjare
Blipp

Kan du vara god att förklara, vad exakt ingår i begreppet ”den vite mannen”? Syftar ni enbart på den faktiska hudfärgen, (och därav skiljer mellan de europeiska folkslagen på grund av deras olika produktion av melanin), eller menar ni den vite mannen som en egen ras som innefattar alla europeiska folk oavsett ursprung och hudfärg?

Fredrika
Medlem
Nybörjare
Ja, det är ju så vitt jag ser en nästan perfekt genomgång av demokratisituationen i dagens Norden. Hänvisningen till partiprogrammet Vår Väg är väl den viktigaste för seriösa meningsmotståndare att åtminstone läsa. Att ”nationalsocialismen varken är för eller emot demokrati” är ju sant som sådant, men de direktdemokratiska ambitionerna som Motståndsrörelsen har, kan utan omsvep hävdas innebära en starkare demokrati än den bluffmässiga ”representativa” demokrati vi påstås ha idag, främst artikulerad i Saxlinds kommentarer om lokalsamhällsstyrning. ”Demokrati” används som en motivering att få göra som man vill. ”Israel är den enda demokratin i Mellanöstern”, heter det ofta, men liksom i… Läs mer »
Peter Wehlin
Gäst
Nybörjare
Peter Wehlin

Stort tack, Fredrika! ”Värdegrund” som saknar värde. ”Alla har ‘samma värde’ = 0. Eländigt så det förslår och blir över! -Endast Evangeliet och dess Frälsning ger Värde!

Spinat
Gäst
Nybörjare
Spinat

Bra artikel, viktigt att ständigt förklara vad National Socialism är då de flesta verkar inte ha en aning. Tragiskt att systemet påstår sig vara för demokrati men själv lägger upp ramar dom kallar till värdegrund, alltså du får tycka vad du vill sålänge du tycker inom våra egna påhittade ramar som vi kallar till värdegrund.

Fredrika
Medlem
Nybörjare

Värdegrund är ett komplement till de juridiska lagarna. Värdegrunden är ett sätt att godtyckligt bestämma vad som helst över vem som helst, utan att ens behöva reglera det i juridisk lag. Värdegrund är förtryck och ett diktatoriskt instrument.

Sigge
Gäst
Nybörjare
Sigge

Riktigt bra skriven artikel.Jag känner inte att Sverige är någon demokrati då man lätt döms för sina åsikter speciellt om dom rör vissa folkgrupper.

Christer
Gäst
Nybörjare
Christer

Bara att instämma, bra artikel.Jag ser gärna artiklar som på ett mer ideologiskt vis påvisar den nationalsocialistiska idén, i konkreta frågor.

Vera Oredsson
Gäst
Nybörjare
Vera Oredsson

Beundransvärd artikel – intelligent och upplyftande. Bör absolut läsas av ALLA!!

Red Pill ?
Gäst
Nybörjare
Red Pill ?

Ni är mycket mer för folkligt inflytande än partierna i riksdagen.

Podcast Nationella
Gäst
Nybörjare

Mycket bra och saklig artikel detta.

//Karpstryparn

blås i hornet
Gäst
Nybörjare
blås i hornet

riktigt bra revolutionen behövs. vem fan vill leva i detta upponer vända samhället!?!?! inte jag iaf, visa vägen

Nordisk Arier
Gäst
Nybörjare
Nordisk Arier

Fantastisk artikel. Tveklöst det bästa du någonsins skrivit Saxlind.

senaste
Gäst
Nybörjare
senaste
Mångkulturen blev grundlag först 2010, men beslutet togs 1975 (efter en debatt som förts under drygt tio år av vi vet vilka). Under resans gång har en mängd beslut fattats för att driva samhället vidare i denna svenskfientliga riktning, bl a antog hela riksdagen år 1997 propositionen Sverige, framtiden och mångfalden, vilken gick ut på att alla de övriga samhällsområdena skulle underordnas den om s.k. mångfald. Demokrati = det som makten anser vara rätt, så i den betydelsen är Motståndsrörelsen förstås odemokratiska. Men när de hänvisar till t ex Förenta Nationerna för att få igenom ett förbud bör man fråga… Läs mer »
SS AB
Gäst
Nybörjare
SS AB

Om svenskarna inte värnar sitt land tar andra det.

lee
Gäst
Nybörjare
lee

Socialdemokratin har alltid stått för diktatur ! Dom har bara JA säjare i partiet och detta har upp fattas tydligen som den enda rätta politiken i hjärn tvättens spår.

Angantyr
Gäst
Nybörjare
Angantyr

Utmärkt skrivet. Etablerade politiska partier bör vara på det klara med att i den stund de förbjuder oppositionella organisationer så har de även formellt förlorat sin legitimitet. I praktiken har de förstås förlorat den för länge sen.

ANDERϟϟON
Gäst
Nybörjare
Nordiska motståndsrörelsen är inte bara antidemokratisk, utan ett kriminellt gäng av samma kaliber som de kriminella nätverken i invandrarghettona – om man får tro (((svensk media))). I sin bok ”Massutmaning” skriver Sanandaji: ”Strax över hälften av dem med långa fängelsestraff är utrikesfödda, och hela 76 procent av medlemmarna i kriminella gäng har invandrarbakgrund.” I en debattartikel i SvD påstås att: ”Sanandaji vilseleder läsarna i sin bok om invandring” . De 76 procenten stämmer inte menar man eftersom ”vitmaktrörelser selekterats bort från en studie som Sanandaji refererar till”. Därför är siffran 76% tilltagen i överkant menar man. Så nu vet vi… Läs mer »
Simon Holmqvist
Gäst
Nybörjare

I sammanhanget kan nämnas att kriminalvården betraktar medlemmar i Motståndsrörelsen som just gängmedlemmar och de behandlas därefter.

Man har alltså klassat ett oppositionellt parti som organiserad brottslighet, i den liberala demokratin!

jostein2
Gäst
Nybörjare
jostein2

En liten grej. Den där SDaren som Reinfeldt sa något typ: ”den som har såna åsikter ska inte bli förvånad om han blir misshandlad”. Den SDaren hade troligtvis begått en false flag mot sig själv, ungefär som judarna brukar göra.
Det ändrar ju inte på Reinfeldts horribla uttalande men rätt ska vara rätt.

Svensk
Gäst
Nybörjare
Svensk

Hear hear!

Schweden
Gäst
Nybörjare
Schweden

Riktigt bra sammanfattat!?
NMR 2018!

Teoderik
Gäst
Nybörjare
Teoderik
Mycket bra skrivet! Att bryta svenskens koncensus och föreställningsvärld om vad sann demokrati är, genom upplysning och förklaringsmodeller, torde bli rätt så svårt. Många är nu så fyrkantiga i sina skallar att försöka upplysa dessa har troligen sin begränsning. Likväl måste detta arbeta fortgå oförtröttat. Vad jag tror blir avgörande för den stora massan är, att vi kommer att får se och erfara vilka tragiska konsekvenser massinvandringen kommer att föra med sig i framtiden. (Fast det händer nu redan hela tiden) Nordiska Motståndsrörelsen kommer framgent att attrahera alltfler eget tänkande människor och även kanske också diverse olika organisationer. Eftersom ingen… Läs mer »
)))Allan(((
Gäst
Nybörjare

(((Demokratin))) som lett till tvångskulturshelvetet är som att tvingas rösta under vapenhot, om vilken ställning en våldtäktsman skall våldta ens fru i, och genom själva rösten hävdar våkdtäktsmannen att det inte längre är våldtäkt utan ett ”demokratiskt beslut” att han våldtar.

Kerstin
Gäst
Nybörjare
Kerstin

Bra förklarat.

itejasmines21
Gäst
Nybörjare
itejasmines21

..visst! det skulle vara smidigt o enkelt att förbjuda all oposition o kalla oss för hatare,anti osv. Den/de som är verkliga fiender till folket är de Globalister/eliten som ljuger för folket 25 tim/dyngnet. Se bara vad deras ”demokrati” gjort med Sverige/Europa de senaste decenniet tex.
EU glider så sakteliga in i sitt kommunistiska projekt där endast EN åsikt skall gälla.. låt oss alla stoppa det.

Benjamin
Gäst
Nybörjare
Benjamin
Huvudsaken är att samtliga partier accepterar fria och regelbundna val där folket tillsätter och avsätter regeringar. Det fundamentala är att partierna presenterar en politik de står för och folket röstar. En minoritet kan bli en majoritet och vise versa. Det som däremot sätter demokratin ur spel är när t.e.x. Lövfen säger att S skall föra en mittenpolitik, ligga i mitten. När, idag eller i morgon? Regera ihop med C och L som ofta ligger höger om M, vad är det för demokrati när väljarna bara har en liberal smörja att välja på? Finns det överhuvudtaget någon anledning att hålla val?… Läs mer »
David Stjernblatt
Gäst
Nybörjare
David Stjernblatt
David Stjernblatt
Gäst
Nybörjare
David Stjernblatt

Lägg märke till likheterna … Antingen är Spencer en krypto Bush, eller är dem besatta av samma demon.

DaWolf
Gäst
Nybörjare
DaWolf

vem tar renegade seriöst? Sinead och dendär snubben som kör renegade tror ju på flatearth och har värsta witchhunt för minsta lilla grej som dom anser e ”degenerate” oavsett hur långt tillbaka i tiden det har skett, sen själva lever dom ihop, inte är gifta, massor av närgånga bilder med sinead med svarta och verkar allmänt mentalt ostabil.

David Stjernblatt
Gäst
Nybörjare
David Stjernblatt

Ja, deras trovärdighet är direkt heller inte på topp… Men nu gällde inlägget Spencer poserandes med Barbara Bush … Flat Earth är jag för övrigt väldigt öppen till, tyvärr under flera år inte funnit mycket bevis för motsatsen.

David Stjernblatt
Gäst
Nybörjare
David Stjernblatt

Bilden kan vara fake/montage …

Andreas
Gäst
Nybörjare
Andreas

Jag tror det kan vara bra med den här sortens reflekterande artiklar som vrider vapnet ut fiendernas händer.

Eva
Gäst
Nybörjare
Eva

Insiktsfull artikel. Jag anser att diktatur är bästa styrelseformen. En överintelligent man med extraordinär moral och som är handlingskraftig och modig samt helt förstår rasens betydelse skulle var det absolut bästa. Då skulle riksdagens hönshjärnor inte kunna förstöra Sverige.

Död åt demokratin!
Gäst
Nybörjare
Död åt demokratin!
Självklart är motståndsrörelsen – enligt demokratin – antidemokratisk. Ty genom sig själv känner man andra. I det här fallet betyder det således, att det är demokratin som är antidemokratisk. Den tål ju som bekant inte några prövningar av något slag överhuvudtaget. Allt – precis ALLT, undantagslöst – som innebär minsta lilla påfrestning för demokratin som samhällssystem måste kväsas, tryckas ned, bakbindas och sättas munkavle på. Så nej, demokrati är vad det utmålas för att vara, något det endast är till namnet. Men icke i realiteten. Har man en av etablissemanget icke accepterad och godkänd uppfattning, ja då skall man tystas.… Läs mer »
Anders Jonsson
Gäst
Nybörjare
Anders Jonsson

Martin Saxlind förklarar på ett klockrent sätt varför nationalsocialismen är överlägsen demokratin på varje punkt.

Demokratin måste sparkas in och ersättas med nationalsocialism.

Leif Eriksson
Gäst
Nybörjare
Leif Eriksson
Tack för en otroligt välskriven och ideologiskt analytisk artikel, Martin! Nationalsocialismen är den biologiska världsåskådningen, och naturen med dess lagar har aldrig varit demokratisk. Det är därför den är perfekt och har överlevt. Mänskliga samhällen har däremot dött ut då de har byggt på pöbelvälde och okunnighetens diktatur, perversioner (homolobbyn), onaturliga värdegrunder (kommunism) osv. Jag vill understryka att det är den här typen av ideologiska resonemang som vi bör ägna oss åt i Nordiska motståndsrörelsen. Vår ideologi är inte en samling dogmatiska åsikter från 30-talet, utan en modern världsåskådning ger svar på vår tids politiska frågor och stakar ut vägen… Läs mer »
latmask
Gäst
Nybörjare
latmask

Jag tror att de styrande vill stympa alternativpartierna ett efter ett. Man börjar med ett litet parti som ligger längst ut på den andra sidan och försöker stoppa det. De vet att de inte kan assimilera er alltså försöker de förinta er. Skulle detta lyckas går de vidare med nästa lilla parti som ligger närmast er. Kunde ha varit SvP om det inte redan var nedlagt. Så småningom kommer turen till SD. Detta parti är emellertid större så här försöker de assimilera det så att det blir s k kontrollerad opposition. Då har vi fått en 8-klöver på halsen.

Arne Strand.
Gäst
Nybörjare
Arne Strand.

INGEN IDEOLOGI skall blandas ihop med Staten och absolut inte Totalitära Ideologier som Socialism.

Arne Strand.

Arne Strand.
Gäst
Nybörjare
Arne Strand.

FÖR ÖVRIGT –
”Demokratin I Stat är enbart en MAJORITETSDIKTATUR”.

Arne Strand.

Ingemar Westerbring
Gäst
Nybörjare

Inte nog med att demokrati begreppet blivit synonymt med mångkultur, och därför folkmordsregimens heliga ko, så är ju partisystemet folksplittrande. Riktigt bra o viktig artikel.

Aurum
Gäst
Nybörjare
Aurum

OT: Är ”medlem” medlemmar i NMR eller alla personer som kopplat ihop sitt VK-konto med kommentarsfältet?

Kommentarssystemet är självfallet inte kopplat till något politiskt medlemsregister. Så titeln ”medlem” här syftar antagligen på att personen registrerat sig på ett visst sätt, t.ex. genom VK.

/Redaktionen

Andreas
Gäst
Nybörjare
Andreas

Jag tror det är viktigt att inte bara göra det som e bra för folket utan också som nationalist göra det som är bra för världen! Det betyder inte att ha en ansvarslös invandringspolitik.
Men att ha det med i beräkningarna vad som är bra för världen!

Vapensmed
Gäst
Nybörjare
Vapensmed

Skulle vilja ha den bilden med fåret och vargarna som t-tröja. Nåt för midgård att trycka upp

Martin - Vetenskapliga partiet
Gäst
Nybörjare
Politik är att vilja. Åsiktsförtryck genom nya lagar gör enbart att organisationer måste anpassa sig till dem om de vill vara med i spelet. De verkliga känslorna och tankarna kommer alltid att bubbla under ytan. Frågan är således om vi ska få känna, tänka och tala om dessa känslor och tankar fritt eller ej i en s.k. ”demokrati”. Jag hävdar att det ska man få. Det är dagens borgare, nyliberaler och socialister som tillsammans med sionisterna som äger medierna har skapat motreaktionen. Det bästa sättet att bekämpa NMR är inte att förbjuda dem, men att inse sin egen belägenhet och… Läs mer »
olle
Gäst
Nybörjare
olle

Politik är att vilja….

Den meningen har du lånat från Palme.

Skäms!

Martin - Vetenskapliga partiet
Gäst
Nybörjare
Christian Anderson
Gäst
Nybörjare
Christian Anderson

”Demokratin” finns inte, utan en dold plutokrati råder.

Jan Hjelm
Gäst
Nybörjare
Jan Hjelm

En utmärkt och lättläst artikel som både är utmärkt att sätta i händerna på måttligt politiskt intresserade och för att läsa in själv och ha som påminnelse om elementa. Stort tack Saxlind!

Johan Liljegren
Gäst
Nybörjare
Johan Liljegren
Demokrati är när referendum är praxis för politiska beslut. Att ha åsikter sanktionerade av staten, är inte demokrati. Att vara en god liberal eller en god socialist, är inte demokrati. Demokrati kan endast mätas i antalet genomförda folkomröstningar, som är verkställande och inte rådgivande. Sverige är således så långt bort från demokrati som man kan komma. Alla totalitära stater har den gemensamma nämnaren att de är världsbäst på ”demokrati”, trots att ingen av dem har något folkstyre. Att dagens Sverige är bäst på ”demokrati”, är således inte konstigare än att östtyska DDR var det under Kalla Kriget. Läsvärd artikel i… Läs mer »
luftwaffe
Gäst
Nybörjare
luftwaffe

Sveriges JUDEREGERING, media och press har YTRANDEFRIHET så länge du uttala dig saker och ting de vill höra. Därefter är de lika odemokratiska som den Gamla Östtyskland ha varit.

Hineni
Gäst
Nybörjare
Hineni
Spännande läsning… Har dock en del invändningar mot artikeln i helhet. Framförallt påståendet ”demokrati finns inte”, och rättfärdigandet av vissa handlingar på grund av tidigare, historiska ”demokratier” hade värdegrunder som accepterade detta. Problemet är inte demokrati, (eller bristen på demokrati), utan precis som artikeln säger bristen av förståelse i att demokratin inte är ett fast koncept, utan en överenskommelse i ständig utveckling. Då definitionen på demokrati grundar sig i den allmänna uppfattningen kan alltså uppfattningar som går emot ens egen, (eller till och med förtrycker ens egen åsikt) var fullt demokratiska så länge de grundar sig i majoritetens åsikter. Alltså:… Läs mer »
jenny
Gäst
Nybörjare
jenny

Bra artikel. Demokratins grundbult är att 10 idioter fattar klokare beslut än ett geni. Dessa idioter ska sedan besluta om andra människors liv från vaggan till graven samt hela landets utveckling.
Jag vill ha en klok diktator och avskaffandet av riksdagen.

OldGold
Gäst
Nybörjare
OldGold

Kan att läsa Muhammar Khadaffis ”Lilla Gröna”. Framställningen om begreppet demokrati är simpelt pedagogiskt.
Han var faktiskt för direktdemokrati.

Nordisk Revolution
Gäst
Nybörjare
Nordisk Revolution

En av dom mest sofistikerade artiklarjag läst på Nordfront. Extremt bra formulerat Saxlind!

Ronny Bårdsen
Gäst
Nybörjare
Ronny Bårdsen

Utrolig bra skrevet Saxlind! Noe av det beste jeg har lest. Når skal du gi ut bok?

wpDiscuz